I 2012 ble det kjent at grunnen rundt to brannøvingsfelt på Evenes var forurenset med den svært farlige miljøgiften PFOS of PFOA. Miljøgiftene hadde i tillegg spredd seg til grunnen og til vassdragene rundt flyplassen.

 

I mars i 2017 fikk Avinor åtte måneder på seg til å komme med en plan for hvordan det skal ryddes opp. Nå krever Miljødirektoratet tiltak.

Forbud ble innført i 2007

Miljødirektoratet har varslet Avinor om at de nå vil bli pålagt å rydde opp i grunnen rundt flyplassen.

Les også: – Ekstremt forurenset

I en pressemelding heter det at miljøgiftene lagres og hoper seg opp i mennesker, dyr og i næringskjeden, og er giftig for vannlevdende organismer. Stoffene kan være kreftfremkallende og gi forsterskader.

– I 2007 fikk vi et forbud i Norge. PFOS ble tidligere brukt i brannskum og har forurenset grunnen flere steder i landet, særlig rundt flyplasser som er pålagt jevnlige brannøvelser, heter det i pressemeldingen fra Miljødirektoratet.

Pålegg om opprydding

Videre skriver Miljødirektoratet:

– Harstad/Narvik lufthavn, Evenes er blant de mest forurensede, i tillegg ligger det områder med høy økologisk verdi rundt flyplassen som påvirkes av PFOS-forurensingen.

 

Å starte oppryddingen og stanse videre utlekking til grunn og tilgrensende innsjøer har høy prioritet i Miljødirektoratet. Derfor varsler vi nå Avinor om at de får et pålegg om å gjennomføre oppryddingstiltak, sier direktør Ellen Hambro i direktoratet.

Frist til neste år

Direktoratet skriver videre at det mest prekære tiltaket er rensing av avrenningen fra det nyeste av de to brannøvingsfeltene, det som ligger på vestsiden av rullebanen ved Lavangsvatnet.

 

Avinor anslår at det vil kunne redusere den årlige utlekkingen av PFOS til vassdragene med opptil 70 prosent.

Fristen for oppstart vil bli satt til 1. juli 2018.

Les også: Flyplassgiften i drikkevann

Avinor varsles også at de skal utarbeide og gjennomføre et overvåkningsprogram for tiltaket.

I tillegg skal de spore opp flere kilder og utrede ytterligere opprydningstiltak. Frist for dette vurderes satt til 1. juli 2021.

Skal svare direktoratet

I en kort kommentar sier lufthavnsjef Anne Britt Bekken til Fremover at varslelet fra Miljødirektoratet er mottatt.

– Vi setter oss nå inn i varselet fra direktoratet, og vi vil gi dem et tilsvar innen fristen.

Les også: Frykter helseskader etter utslipp av miljøgifter

Pressetalsmann Lasse Vangstein i Avinor sier til Fremover at svarfristen på seks uker som er gitt av Miljødirketoratet skal overholdes.

– Men vi ønsker ikke å uttale oss om saken før vi har svart direktoratet, sier Vangstein.