Avisa Oslo: – Dette er helt vanvittig.

Utenfor leiligheten på Skøyen har politiet i Oslo akkurat overlevert en dom til Odd Rune Sivertsen (56). Her heter det at han tilbake i september 2018, på en adresse i Alta i Finnmark, skal ha utsatt en annen mann for grov kroppskrenkelse i form av flere slag.

Alta tingrett fant ham skyldig etter tiltalen og dømte ham til seks måneders fengsel.

Til tross for at det er gått halvannet år siden dommen ble avsagt, nærmere bestemt 19. juni i fjor, har aldri Sivertsen hørt om rettssaken – før nå.

– Jeg er ikke enig i noe av det som står i dommen, men jeg har ikke fått forklare meg til politiet engang, sier Sivertsen.

Bistår med anke

Avisa Oslo har lest dommen fra Alta. Her fremkommer det at Sivertsen ikke møtte, men retten besluttet likevel å fremme saken i hans fravær.

Selv forteller han at han verken fikk tiltalen eller innkallingen til retten forkynt.

– Det er helt vanvittig, gjentar Sivertsen.

Retten har valgt å feste lit til fornærmedes forklaring om voldsepisoden, samt tre andre vitner – blant annet fornærmedes kone. Videre refererer de til journalnotater fra Alta helsesenter, en epikrise fra Elvebakken legesenter og bilder av fornærmede som grunnlag for å finne Sivertsen skyldig.

En eventuell politiforklaring fra Sivertsen selv er ikke nevnt. Skremmende, mener advokat Monica Samland, som nå vil bistå 56-åringen med å anke dommen.

– Det viser at rettssikkerheten hans ikke er ivaretatt. Uansett om tiltalen hadde vært forkynt for ham, burde ikke en såpass alvorlig sak ha gått for retten uten hans tilstedeværelse – særlig når han ikke har fått forklare seg om hendelsen i det hele tatt, sier Samland til Avisa Oslo.

Saken fortsetter under bildet.

Strenge vilkår

Hovedregelen i norske domstoler er at tiltalte er til stede under rettssaker inntil det er avsagt dom. Saken kan likevel gå uten at vedkommende er til stede, men da under strenge forutsetninger etter straffeprosesslovens paragraf 281:

I sak om straffbar handling hvor påtalemyndigheten ikke vil påstå idømt fengsel i mer enn ett år, kan hovedforhandling fremmes selv om tiltalte ikke er til stede, såfremt hans nærvær ikke finnes nødvendig for sakens opplysning, og tiltalte enten:

  1. har samtykket i at saken behandles i hans fravær eller
  2. er uteblitt uten at det er opplyst eller sannsynliggjort at han har gyldig fravær eller
  3. er unnveket etter at tiltalebeslutningen er forkynt for ham

Er innkalling til hovedforhandling ikke forkynt for tiltalte fordi han er unnveket, kan hovedforhandlingen likevel fremmes i tilfelle som nevnt i første ledd nr. 3.

Det er overhodet ikke tilfelle i Sivertsens sak, mener Samland.

– Vi vil anke over saksbehandlingsfeil. Jeg tenker at det er åpenbart at dommen vil bli opphevet, sier hun.

Fikk ikke svar

Politiadvokat John-Kåre Olsen møtte som aktor i saken i Alta tingrett. Avisa Oslo har bedt ham en kommentar til vurderingene som ble gjort i forkant av beslutningen om å fremme saken i Sivertsens fravær, samt hvilke anstrengelser som ble gjort for å komme i kontakt med ham.

Olsen formidler via kommunikasjonsstaben i politidistriktet at han ikke har noen kommentar til saken.

Advokat Håkon Helsvig var Sivertsens forsvarer i Alta. Han forteller at han sendte brev til hans folkeregistrerte adresse, men at han aldri hørte noe.

– Jeg fikk heller ikke brevet i retur, men det er ikke ensbetydende med at han har fått det, sier Helsvig.

Han forteller videre at han motsatte seg at saken skulle fremmes i Sivertsens fravær, men at han ikke ble hørt av retten. Han tar forbehold om at han husker feil, men mener å erindre at det også var problemet med å få dommen forkynt for Sivertsen.

– De som skulle forkynne den for ham i Oslo, møtte på hans folkeregistrerte adresse, men der var han ikke. Det kan være at de har fått tak i ham på telefon, men det er ikke nødvendigvis tilstrekkelig forkynning, sier Helsvig.

I dag mener han at saken burde ankes.

– Saken skulle aldri ha blitt fremmet i retten. Jeg tror anken vil slippe igjennom, men det er et åpent spørsmål om han vil oppnå noen endring i utfallet, sier Helsvig.