Forum for natur og friluftsliv (FNF) Nordland er et samarbeidsnettverk for 14 natur- og friluftsorganisasjoner i regionen.

Industri ødelegger natur

FNF Nordland er ikke negative til at ny industri etableres i et fylke med stort kraftoverskudd som følge av omfattende utbygging av vassdragsnaturen. Men det forutsetter at ny industri ikke beslaglegger verdifulle natur- og friluftslivsområder nå som naturkrisen er over oss. Ny industri må i første rekke gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer, i tråd med prinsippene om arealnøytralitet. Selv om det finnes annen infrastruktur og inngrep i området (eks. vei, skytebane, modellflybane, 420 kVs kraftledning), så vil naturtyper og leveområder for arter gå tapt dersom de store utbyggingsplanene realiseres. Konsekvensene av en lavere artsdiversitet og færre intakte økosystemer vil være betydelig for alt liv på jorden. For vi er helt avhengige av alle de goder og tjenester vi får fra naturen, også kalt økosystemtjenester. Det grønne skiftet og etableringer av grønne arbeidsplasser som i dette tilfellet, må derfor ta hensyn til dette. Et tiltak kan ikke uten videre kalles «grønt» dersom det bygger ned naturområder og bidrar til å forsterke natur- og klimakrisen ytterligere.

Friluftsliv

Det er kjent at planområdet er mye brukt til friluftsliv, noe som kommer frem av gjennomført friluftslivskartlegging (Naturbase) der «Langstrandåsen - Hergotmyrene» er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde. Det er vesentlig å innhente ytterligere kunnskap om friluftslivet i området og utrede konsekvensene for friluftsinteressene i anleggsperiode og i driftsperiode. Eksempler er hvilke ulemper det vil ha med tanke på støy fra drift og anleggstrafikk, visuelle konflikter og endring av fremkommelighet.

Andre merknader

Alternative plasseringer av dette tiltaket må vurderes og beskrives i prosessen, som det forpliktes å gjøre etter plan- og bygningsloven og KU-forskriften. Det må begrunnes hvorfor akkurat dette området velges, og ikke andre industrialiserte arealer eller allerede utbygde arealer i kommunen. FNF Nordland mener avslutningsvis at en ytterligere nedbygging av myrområdene må stanses, og er derfor svært kritisk til planene. FNF forventer at disse innspillene blir kommentert og hensyntatt i det videre planarbeidet.

Deler av innlegget hentet fra uttalelsen som FNF har sendt Norconsult.