Gå til sidens hovedinnhold

Høgtun Boligfelt, Evenes midt i opplevelsen og ønsket om å utvikle kommunen

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjennom en lang valgkamp preget av til tider krasse utspill, holdt det hardt å ikke kaste seg inn i debatten omkring tomtene i Høgtun boligfelt.

Men nå kom siste dråpen i vannglasset, og vi ser det som nødvendig å belyse Evenes Høyres syn i saken.

27. august behandlet vi sak 39/19 som omhandlet Eveneslagrene AS sitt ønske om å kjøpe 2 tomter pluss tilleggsareal, for å sette opp flermannsboliger for utleie eller salg. Firma tilbydde Evenes kommune 20 kr per kvadratmeter.

2 dager før saken skulle behandles mottok 7 av kommunestyrets medlemmer e-post fra Pål Johansen i Eveneslagerene, der han tilbydde 25 kr per kvadratmeter. Utbygger påpekte samtidig at firma hadde lite tid og vurderte å etablere seg på ledige boligtomter på Breistrand i Skånland kommune, dersom det ikke ble en rask avklaring i Evenes.

I sakspapirene til sak 39/19 viste administrasjonen til at prisen de kom frem til var vesentlig høyere enn de 20 kr. tilbyder ønsket å gi, og at det av denne grunn var behov for å hente inn takst.

Det var, og er, for oss åpenbart at en uavhengig vurdering av arealet ville kunne gi en riktig pekepinn på prissetting. Dette var viktig både med tanke på det svært attraktive området Høgtun boligfelt er i, og ikke minst med tanke på den tiden vi er i. Det er på det rene at interessen for Evenes og all aktiviteten som pågår, og er ventet her, med all sannsynlighet kan påvirke etterspørselen og derifra også prisen. En takst kunne gitt oss nyttig informasjon om dette.

Men så var det dette med tiden da. Utbygger hadde dårlig tid og vi etterspurte hvor lang tid innhenting av en takst kunne ta. Formannskapsmøtet 27. august var på en tirsdag. Vi fikk opplyst av rådmannen at takst var bestilt til fredag samme uke. Det var ingen tvil om at vi ønsket salg, og at vi ønsket å behandle det så raskt som råd. Allikevel mente vi at det burde være rom for å la administrasjonen jobbe en uke mer med saken.

Saken var for øvrig ikke ferdig utredet, for det manglet informasjon om kostnader som naturlig følger ved et salg. Informasjon om tinglysningsgebyr, dokumentavgifter, eventuelle omreguleringskostnader og kostnader til fellesområder var blant momentene som ikke var belyst tilstrekkelig. Spørsmål som ikke kunne bli besvart av administrasjonen på stående fot, var blant annet om disse flermannsboligene ville utløse krav om lekeplass. Og om dette var noe Evenes kommune måtte betale for.

Det var omtalt i sakens vurderinger at administrasjonens vurderinger ville bli gjort etter takst var tatt, men at de de var positiv til salg.

Det ble gjennom saksbehandlingen klart at Senterpartiet ønsket å få solgt disse 2500 kvadratmeterne til prisen som utbygger hadde tilbydd 7 av kommunestyrets medlemmer over epost. 25 kroner. Det ble fremmet forslag fra Senterpartiets representant om det. Vi løftet da temaet om kostnader som naturlig kunne tilkomme ved salg, men det var kostnader som Senterpartiet åpenbart mente var innbakt i salgssummen på 25 kroner.

Dette reagerte vi såpass på at vi fremmet et tilleggsforslag som skulle bli gjeldende dersom rådmannens forslag om å ta takst falt. Ved avstemming falt altså det. Vedtaket om å selge tomtene til 25 kr. per kvadrat fikk flertall, og vårt tilleggsforslag ble etter alt hell vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Tilleggsforslaget vårt ble forøvrig laget i en pause i møtebehandlingen. Ikke under noen omstendigheter hadde vi forestilt oss at vi skulle sitte i møte og måtte behandle at vi i praksis skal betale utbyggere å etablere seg hos oss. Dette var så langt unna vår fantasi at det var noe vi ikke hadde diskutert på forhånd.

Kommunen skal som eiendomsselger opptre profesjonelt og likebehandle alle aktører. Vi mener dette ikke ble gjort når SP’s vedtak om salg ble fremmet og vedtatt.

Tiden med gratistomter er forbi, og vi må nå sørge for at vi får hjulene til å gå rundt når avdrag på skole og flerbrukshall skal betales. For ikke å snakke om pengene vi trenger å få på plass, for å få en sårt tiltrengt brannstasjon etablert. Og la oss ikke glemme den nye barnehagen som Agenda Kaupang- rapporten viste til at vi burde få fortere enn svint.

Så hører det med til historien at i ettertid av vedtaket ble det ikke tatt takst av Høgtun boligfelt. Det hadde politikerne satt en effektiv stopper for. Men heldigvis ble takst hentet inn i Kleiva i Bogen. Taksten viste at tomt i Kleiva boligfelt var verdt 150 kr per kvadrat. Disse er på lik linje med Høgtun regulerte tomter.

Og bare for å gi et lite regnestykke. På Evenskjer ligger det ute en tomt på 2351 kvadrat, regulert til boligformål. Denne tomten selges for 2 millioner, noe som tilsvarer om lag 850 kroner per kvadrat. Og i tillegg til denne prisen skal kjøper betale omkostninger på 51222 kroner.

Evenes kommune hadde nå et vedtak på at 2500 kvadrat skulle selges for 25 kr m2, som utgjør den nette sum av 62500 kroner. Og da mente altså Senterpartiet at omkostningene skulle være inkludert. Det er altså nokså lett å forstå at kommunen i praksis har et vedtak på at vi betaler investorer for å tjene sine penger hos oss. Og sannelig hadde vi samtidig lagt føringen for de andre 19 tomtene vi sitter med i samme boligfeltet.

Så skjedde det faktum at denne Høgtun-saken skulle prege store deler av valgkampen. Med beskyldninger og karakteristikker om både det ene og det andre. Og Arbeiderpartiet sørget for at valgløfter ble gitt.

Så ble ny posisjon på plass og de holder det de lover. Arbeiderpartiets ordfører sørget for at saken ble tatt tilbake til formannskapets bord og ble behandlet på ny 5. november. Og på sosiale media kunne vi på ny lese om at en forutsigbar pris og forutsigbare rammer var kommet på plass. Nå er tilleggspunktet vi fremmet fjernet, og salgssummen er på beskjedene 25 kroner. Og overraskelsen er enda større når vi forstår at også Kleiva boligfelt i Bogen er innlemmet i dette. I boligfeltet hvor tomtene altså har fått en takst på 150 kr m2, skal nå 5 tomter selges til 25 kr pr m2. Og altså, vedtaket fremmet i møtet 27. august er opphevet.

Hadde saken omhandlet en familie som ønsket å kjøpe en tomt og etablere seg i Evenes skulle vi gjerne sett på saken med andre øyne. Men når det kommer til firma som ønsker å kjøpe våre kommunale tomter med et formål, å tjene penger, så må man opptre som den profesjonelle motpart en selger i alle andre sammenhenger må være.

Og så kommer atter et nytt moment inn i saken. Eveneslagerene AS har altså fått tilslag på kjøp av om lag 2500 m2 tomt fra Evenes kommune for under 3 måneder siden. Nå er dette trukket tilbake. Hva slags profesjonell aktør er det kommunen skal fremstå som her?

Eveneslagrene som hadde dårlig tid må starte på null og begynne prosessen på nytt, på lik linje med alle andre.

Slik vi leser det nye vedtaket er altså 10 av kommunens tomter lagt ut for salg med en pris på 25 kroner m2. En pris satt av en næringsaktør. Om vi sier at hver tomt anslagsvis er på ett mål vil kommunen få 250.000 kr for dette. Hadde vi solgt dem for takst ville vi gått 1 500.000 kr. Det skulle vært interessant å vite hva omkostningene for dette kommer på. Omkostninger som kommunen nå selv må ta.

I Evenes må vi ruste oss for fremtiden. Evenes Høyre vil gjøre det helt klart at utbyggere er hjertelig velkommen til Evenes.

Vi har blant annet vedtatt at kommunen kan stille med utbyggingsavtaler som legger til rette for de firma som velger å satse hos oss, og frister med «Evenes pakken» som bør være rosinen i pølsa også for utbyggere som satser. Vi er avhengige av å tilby forutsigbare rammer både for næringsliv og for innbyggere. Det har vi gjort gjennom våre vedtak tidligere.

Det er et komplekst arbeid vi er i gang med.

Og så sitter vi her da, og leser i sakspapirer. Vi ser blant annet at rådmannen har lagt frem sitt forslag til budsjett for kommende år. Signalene har vært tydelig over lang tid. Økonomien er stram, og vi trenger alle innbyggere, inntekter og positive ringvirkninger vi kan få for å bedre på den. For rådmannen finner ikke rom for at våre unge håpefulle får sin kostnadsfrie tur på leirskole. Vi mangler 30.000 kr til det. Det er visst bare å be foreldrene kaste seg rundt å selge kjeks og karameller, doruller og spekepølser. Ei heller finner han rom for at våre eldre skal få gleden av trivselsagentene som bidrar til fjellturer, fisketurer, trimturer og heisaturer i sansehagen neste sommer. Til det mangler vi 46.000 kr. Det er uendelig mye mer vi kunne sagt, men håper poenget med å ta seg betalt på et skikkelig vis kan resultere i økte inntekter som kan dekke ønskede utgifter.

Avslutningsvis vil vi informere om at i formannskapsmøtet 5. november fremmet Høyre forslag om å selge tomtene i Høgtun Boligfelt til 150 kr m2. Det er samme pris som tomtene i Kleiva hadde fått som takst. Som tidligere sagt ble det nedstemt. På nytt ble Høyre nedstemt da det samme tilleggsforslaget som sist ble fremmet. Tanken vår er at kostnader som naturlig tilkommer ved salg skal betales av kjøper.

Nye koster feier for dørene på rådhuset. Vi kan ikke gjøre annet enn å konstatere at vi prioriterer annerledes.

Kommentarer til denne saken