Nav melder torsdag at legemeldt sykefraværet i Nordland i første kvartal, endte på så mye som sju prosent.

Deretter følger Troms og Finnmark og Innlandet med 6,8.

I landet som helhet var sykefraværet 6,1 prosent, skriver Avisa Nordland.

Samtidig er det flere kvinner enn menn som er sykemeldt i Nordland. Totalt var 8,9 prosent av den kvinnelige arbeidsmengden sykemeldt, 5,3 prosent var menn, opplyser Nav. I fjor var tilsvarende tall åtte prosent for kvinner og 10,7 prosent for menn.

Totalt har sykefraværet for Nordland økt med 9,1 prosent, mens landet for øvrig har en økning på 11,4 prosent i første kvartal. Økningen skyldes delvis koronautbruddet med påfølgende smitteverntiltak, opplyser Nav. 22 prosent av tilfellene i første kvartal hadde diagnoser knyttet til luftveislidelser, mot 15 prosent i første kvartal 2019.

– Nordland er blant fylkene med lavest økning i sykefraværet fra i fjor, men vi har fortsatt det høyeste sykefravær i landet, sier direktør ved Nav Nordland Cathrine Stavnes.

– Det er bekymringsfullt at sykefraværet i Nordland er stabilt høyt over tid. Å redusere sykefravær og frafall har betydning både for samfunnet, den enkelte arbeidstaker og for virksomhetens kompetanse og kapasitet.

Det høye sykefraværet i fylket kan forklares på flere måter. Nav opplyser at fylker med høyt sykefravær ofte er preget av en eldre befolkning med lav utdanning, og en høy andel som er sysselsatt i offentlig sektor.

Fylker med lavt sykefravær har ofte en yngre befolkning med høy utdanning.

Andelen gradert sykemeldte er 22 prosent i Nordland. Varigheten på alle påbegynte sykefravær er 51 dager i Nordland og 39 dager for landet. Også her ligger Nordland på topp sammen med Vest-Agder. Det er innenfor helse- og sosialtjenester sykefraværet er høyest i Nordland. Her er så mange som 9,5 prosent sykemeldt. Lavest var næringen elektrisitet, vann og renovasjon (4 prosent).

Det laveste legemeldte sykefraværet finner vi i aldersgruppen 16–19 år med 2,3 prosent, men her er arbeidsstyrken liten. Deretter følger aldersgruppen 20–24 år med 4,7 prosent sykefravær. Høyest sykefravær finner vi i aldersgruppen 60–64 år med 9,5 prosent.

Det er fortsatt diagnosene muskel- og skjelettlidelser (37,2 prosent) og psykiske lidelser (21,8 prosent) som representerer den høyeste andelen av det totale sykefraværet.