Kjære Rådmann Lars Skjønnås

Vi skriver med dette et åpent brev med 5 spørsmål til rapporten om barnehagestruktur. Vi har fått to uker til å reagere på anbefalingen om stengning av våre barns barnehage før møtet i formannskapet og enda en uke til vedtagelse skal skje. Vi ser oss nødt til å spørre i et åpent brev slik at andre foreldre kan få svar og politikerne kan ta denne viktige beslutning på et informert grunnlag.

1) Hva er den konkrete planen med barna våre, dersom Måseveien Barnehage stenger i september 2022?

Hvor er de ekstra barnehageplassene? Måseveien er nesten full nå og vi kjenner ikke til barnehager med en hel avdeling fri. Hva er strategien for evt. omplassering av barna? Kan hvert barn velge to venner og en voksen? Hvis ja, hvordan foregår det konkret? Hvis rådmannen ikke har en strategi, kan vi anbefale at ringe til for eks. Hamar Kommune. I Hamar besluttet man å samle til store barnehager, men nå har man igjen etablert små barnehager. Hamar må vite, hvordan man ikke bør gjøre.

2) Hvor i rapporten finner vi det faglig pedagogiske grunnlaget for anbefaling om prosessen for barnehagestrukturen?

3) Vi mangler essensielle nøkkeltall som besparelsen ved å stenge ned Måseveien Barnehage nå fremfor utfasing over år?

Har man vurdert muligheten for en reel utfasing over år? Det kunne være å stoppe for opptak og gradvis stenge avdelinger. På denne måte ville færrest mulig barn bli rammet av å skulle si farvel til en trygg og kjent hverdag i en kjent ramme.

4) Vil man bruke 9.56 millioner kroner på oppussing av Måseveien dersom den ikke stenger?

I rapporten er det oppgitt 9.56 millioner som vedlikeholdsetterslep til Måseveien Barnehage. Vi ønsker å vite hvor det tallet kommer fra – hvilke beregninger og estimat for utgifter? Det høres høyt ut å bruke så 9 millioner to bygninger som fortsatt står fint. Vi hadde gjerne sett våre barn gå i en barnehage oppusset for 9 millioner. I rapporten understrekes det at ”nullalternativet (dagens drift) ikke er reelt å sammenlikne mot, da dette vil innebære betydelige kostnader til oppgradering og vedlikehold”. Hvilke tall ligger i dette? I rapporten står plan om ”Utredning av fremtidig bruk og eventuelt salg”: er salg av de to fine husene medregnet i kommunenes budsjett?

5) Er dette en alminnelig politisk prosess for å beslutte barns fremtid?

I november mottok vi et utkast til barnehagestruktur. I dette var det ikke antydningen om at man vurderte å stenge Måseveien. Vi ga svar på utkastet om en utfasing av barnehagen. Vi hadde ikke sett for oss at en utfasing betyr alle barn skal flyttes til an annen barnehage om 6 måneder. Vi har ikke hatt en mulighet for at gi et svar på dette. Vi i foreldregruppen oppga kontaktopplysninger for ytterligere informasjon, men ble ikke kontaktet. Vi ønsker flere høringer før man tar denne viktige beslutning. Er denne forhastede prosessen uttrykk for Narvik Kommune sin strategi og prioritering av barneområdet? Vi vil informere om at familier vurderer å flytte fra byen da denne prosessen gir utrygghet for fremtiden og ikke fremmer bolyst blant familier.

Vi ser frem til svaret.

Mvh foreldre i Samarbeidsutvalget i Måseveien Barnehage på vegne av foreldre og barn