I januar i år opplevde innbyggerne i Beisfjord skred for andre gang på under en uke. Som en direkte følge av dette ble 700 personer sperret inne. De var også uten strøm over lengre tid, uten tilgang til vei, verken inn eller ut.

Rødt arbeider for livskraftige bygder og gode tjenester uavhengig av bosted. Avfolka bygder eller press i byene fremmer verken livskvalitet eller trygghet. Med klimaendringene følger økt rasfare. Det er stor enighet i at utbedring og rassikring av farlige veistrekninger må prioriteres

Innbyggerne i den lille bygda utenfor Narvik opplever store ras, og blir gang på gang isolert fra omverdenen.

Nå reiser bygda seg med rette til kamp om ressursene i forbindelse med Regional Transportplan for Nordland. Endelig RTP skal vedtas av fylkestinget i juni.

De opplever at for lite blir gjort for å øke beredskapen, noe som igjen fører til at innbyggerne er fortvilte og redde, ifølge innbyggere selv når de har gått ut i media.

Ikke nok med at veien til byen er sperret, så er fjorden islagt og det finnes ingen ferdselsåre til sjøs som er trygg eller effektiv.

Terrenget rundt Beisfjord medfører at innbyggerne i mange, mange år har levd med frykten for at det en gang kan gå menneskeliv tapt. Og noen vil også si den aldri skulle ha vært åpen for trafikk når skredfaren er så høy, slik at en slipper å bekymre seg for menneskeliv. Så langt er en villig til å gå for å slippe at noen skal havne i en ulykke, men det skal være unødvendig å tenke sånn i utgangspunktet.

Det er når klimaendringer og økt skredfrekvens forekommer at det for Fylkestinget må være åpenbart at for lite har blitt gjort over for lang tid. Det er ikke tiden å male med bred pensel eller å planlegge med livstruende risiko for mellomløsninger.

Rødt mener at Fylkestinget samlet må vise handlingskraft og sørge for at innbyggerne i Beisfjord ivaretas langsiktig, klokt og trygt.

Vi mener at det er nødvendig at tunnelløsningen utredes for umiddelbart.

Derfor reiser Rødt følgende utfordring og spørsmål under kommende fyllkestingsmøte i Svolvær

-Hva vil Fylkesrådet gjøre for å imøtekomme kravet og behovet fra befolkninga i Beisfjord?