Nå har fylkestinget i Nordland vedtatt en klima- og miljøplan for Nordland fylke. Planen skal beskrive tiltakene vi trenger å iverksette, for å oppnå bestemte mål, slik som 60% reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. Dessverre strekker ikke planen seg langt nok for å nå målet, og mangler en vektlegging av naturhensynet. Fylkesrådet evner dermed ikke å se at “klima og miljø” handler om noe mer enn bare kutt i CO2.

I planen legges det opp til at karbon skal gjenbrukes og lagres, og at man skal se naturen i sammenheng med karbonlagring. Likevel er det noe som skurrer. Samtidig som det legges opp til at naturen skal brukes til karbonlagring, finnes det ingen plan for å ivareta naturen som allerede lagrer karbon år etter år, som myr, matjord og tareskoger. Her burde fylkestinget ha vært på ballen, og sørget for at slike områder får økt vern og overvåkning. Karbonlagring er nemlig en gratis tjeneste vi får fra mange av våre intakte økosystemer.

Likevel ser ikke fylkesrådet behovet for å sørge for at en klima- og miljøplan omfatter dette. Det er skuffende.

I Sør-Norge ser vi hvordan natur bygges ned steg for steg og villmark er nærmest ikke-eksisterende. Vi må sørge for at Nordland ikke går i samme fella - her er nemlig fortsatt mye intakt natur vi kan være stolte av.

Miljøet er det vi i stor grad lever av, og et forutsigbart, levelig klima skal bidra til å ta vare på det. Det har vært en lei trend både nasjonalt og internasjonalt å tro at vi har evig tilgang på naturressurser. Tankegangen har i stor grad vært at man kan ta for seg som man vil, fordi det er endelige mengder fisk i havet, fjellområder som kan bli til hyttetomter og myrområder som kan graves opp.

Forskere har over lengre tid ropt varsko. De siste 50 årene har 65% av ville dyr på kloden blitt utryddet. I vekt utgjør ville dyr mindre enn 5% av samtlige pattedyr på jorda. 3/4 av landområdene på jorda er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet, mens naturpanelet IPBES anslår at 2/3 av havet er under sterkt press. Naturen bygges ned bit for bit, og vi må ta vår del av ansvaret, også her.

Det sentrale å ta med seg herfra er at den største trusselen mot biologisk mangfold - både globalt og i Norge - er tap av intakt natur. Det betyr at tap av natur er mer kritisk for verdens plante- og dyreliv enn klimaendringer. Det betyr selvfølgelig ikke at klimaendringer ikke er viktig å ta tak i - det betyr bare at vi må ta tak i flere ting på samme tid.

Nordland er et fylke med natur vi kan være stolt av og det er politikerne sin oppgave å forvalte den på best mulig vis. Vi må ha overordna mål for å ivareta biologisk mangfold, og netto null tap av naturareal. Det er viktige hjørnesteiner innenfor FNs bærekraftsmål, som nevnes i innledningen, men glemmes i planen.

Jeg og MDG Nordland foreslår derfor at fylkesrådet reviderer planen fortløpende, jobber med et utvidet miljøperspektiv og kommer tilbake med noe mer overbevisende. For klimaet, men også for artene vi er avhengig av å dele jorda med.