Vi har hatt unntakstilstand i to år, der hjemmeundervisning har preget en stor del av skolehverdagen. Da kan man jo lure på hvilke utslag dette har hatt både når det gjelder det faglige og det sosiale for elevene.

Selv om mange elever er preget av den perioden vi har vært i de siste to årene så er tilstandsrapporten for 2021 oppløftende. Alle grupper har økt fullføringsgraden, både jenter og gutter på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Det er spesielt gledelig å lese i rapporten at andelen av gutter som gjennomfører videregående skole har økt. Hva kan være grunnen til dette? Kanskje det rett og slett passer bedre for gutter å ha digital undervisning? Dette får vi kanskje svar på. Jeg går ut ifra at det vil bli en grundig forskning på hvordan pandemien har påvirket elevene både i grunnskolen og den videregående skolen.

Elevenes karaktersnitt har også gått opp, og andelen elever med høye snittkarakterer har steget betraktelig, de med laveste karakter har sunket. Noe av årsaken til dette er sannsynligvis at det ikke ble avholdt eksamener i 2021. Det er Sør-Helgeland som kommer best ut, her er det også noen kommuner som ligger over landsgjennomsnittet.

Elevundersøkelsen og lærlingeundersøkelsen viser også gode resultater. Undersøkelsen viser at det er færre saker som omhandler mobbing og trakassering. Elevundersøkelsen viser at nordlandselever er mer fornøyde med videregående skole enn nasjonalt. Skolene har ansvaret for å gjennomføre elevundersøkelsen og den har god deltagelse.

Lærlingeundersøkelsen har hatt en svakere deltagelse, men danner et akseptabelt grunnlag for å trekke konklusjoner på hvordan lærlingene opplever læretiden. Resultatet tyder på at de fleste lærlingene er fornøyde og motiverte med opplæringen.

Tilstandsrapporten som skal behandles av fylkestinget i Mo i Rana neste uke innehar mye positiv lesning og viser god fremgang på mange områder, men den viser også at vi har en del utfordringer som må undersøkes nærmere og tas tak i. Selv om man ser en positiv utvikling kan det nevnes at gjennomføringsprosenten blant lærlinger og på yrkesfag fremdeles er for høyt.

Den videregående skolen er i stadig endring. Det gjelder både innhold og struktur. Arbeidslivet endrer seg og det er stadig behov for nye fagfolk innen nye områder, den videregående skole må endre seg i takt med de behovene som kommer, både fag og lærerplaner vil endres fremover.

Nordland viser vei og viser fremgang og har også evnen til å tenke nytt. Lærerplassgarantien er på plass. Vi har både dronefag, nordiske grener og batterifagskole på trappene, for å nevne noen, så her er det bare å glede seg!