Senterpartiet vil ha en sterk offentlig skole for kunnskap og utvikling der alle elever kan få utnytte potensialet sitt. Skolen skal sikre elevene gode ferdigheter i alle fag.

Utdanningssystemene må møte og svare på endringer – i samfunnet, vitenskapelige disipliner og teknologi – og svare på de behov det fremtidige arbeidslivet har. Senterpartiet vil ha en sterk og gratis offentlig skole. Kvaliteten på utdanningen skal ikke være styrt av geografi eller sosial bakgrunn. Senterpartiet vil ha desentraliserte utdanningstilbud, både når det gjelder grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Vårt mål er at utdanningsinstitusjonene benytter seg av lokale og regionale fortrinn – og spiller på lag med nærmiljøet.

Samfunnsaktive nærskoler er viktig og ofte eneste samlede institusjon i bydeler og tettsteder.Det som er godt dokumentert, er at skoler nært der elever bor, har et potensiale for å utgjøre en betydelig ressurs i sitt lokalsamfunn, noe som også er i tråd med læreplanens intensjoner. Vi finner mange eksempel på dette i Narvik kommune og andre kommuner. Det synes innlysende at dette potensiale er større for kombinerte barne- og ungdomsskoler enn for rene barneskoler. Aller størst er dette potensialet for oppvekstsenter som har ansvar for barn og unge fra 1 - 16 år. Det er sannsynliggjort at eksistensen av barnehage og skole, i et lokalsamfunn, kan være avgjørende for nyetablering av familier på stedet, og dermed være en ressurs for vedlikehold og videreutvikling av lokalsamfunnet på lengre sikt. Med andre ord en avgjørende faktor for bærekraftige bygder og bydeler i Narvik kommune.

Narvik kommune er i en økonomisk situasjon med lite handlingsrom. Det gjør at Narvik kommune, etter Narvik Senterparti sitt syn, ikke har økonomiske muskler til å erstatte gamle bygg med nye bygg. Kommunen må ta konsekvensene av de realitetene. Det vil bety i første omgang å rehabilitere skolebyggene planmessig, slik at de er i tråd med forskriften: “Miljørettet helsevern i barnehage og skole.”

Narvik Senterparti vil at alle elevene skal kunne gå eller sykle til skolen, samt kunne føle seg trygg i et læringsmiljø de vil kjenne til over lengre tid. I tillegg skal eleven få faglige utfordringer og oppgaver ifht sine evner og forutsetninger for å skape mestring i et livslangt perspektiv. Det skal etableres tverrfaglig samarbeid rundt de sårbare elevene, slik at de kan få støtte til å gjennomføre sin skolehverdag på en god måte.

Narvik Senterparti vil at alle elevene skal kunne gå eller sykle til skolen, samt kunne føle seg trygg i et læringsmiljø de vil kjenne til over lengre tid. I tillegg skal eleven få faglige utfordringer og oppgaver ifht sine evner og forutsetninger for å skape mestring i et livslangt perspektiv. Det skal etableres tverrfaglig samarbeid rundt de sårbare elevene, slik at de kan få støtte til å gjennomføre sin skolehverdag på en god måte.

Det betyr at Narvik Senterparti fortsatt vil etablere 1 - 10 skoler i Narvik sentrum og bydelene Bjerkvik/Ankenes.