Viser til artikkel i AN den 9.1. ang. innbyggerinitiativ som er tatt for å reversere sammenslåingen av Hamarøy kommune/Habmera Suohkan og Tysfjord vestside.

Initiativet kommer med bakgrunn i at KMD har definert sammenslåingen som tvungen og dermed gir grunnlag for å vurdere om sammenslåingen kan reverseres. Hamarøy Venstre har følgende merknader til saken:

Oppslaget er av mange tolket som et initiativ fra Hamarøy Venstre. Styret vil derfor presisere at det ikke er det. Det er fremmet som et privat innbyggerinitiativ,noe som er helt legitimt, også fra medlemmer av partiet.

Styret i Hamarøy Venstre leser initiativet som uttrykk for uro og sterk misnøye hos innbyggerne, noe vi ber politisk og administrativ ledelse i kommunen ta på alvor.

Styret mener at kommunen har gode forutsetninger til å bestå som en ressursrik kommune. Styret viser blant annet til den positive utviklingen i Quartz Corp på Drag, sterk vekst hos Nordlaks på Innhavet, etablering av nytt verksted på Ulvsvåg, en kraftig styrking av Hamarøy kommunes eierskap i Nord-Salten Kraft A/S gjennom delingsoppgjøret,styrking av turistnæringen på Presteid ved reorganisering av Hamarøy Fiskecamp, planer om hotell på Tranøy samt forsterking av infrastrukturen gjennom bygging av ny kai på Skutvik.

I tillegg pågår en konsolidering av øvrig næringsliv og en kraftig vekst i oppdrettsnæringen samtidig som Nye Hamarøy kommune/Hapmera Suohkan har fått tilgang på nye kraftinntekter fra vindkraft i i Sørfjorden.

Også inntekter fra Havbruksfondet er i kraftig vekst.

Hamarøy Venstre som et miljøparti er glad for det som nå skjer ved elektrifisering av flere ferjestrekninger i kommunen noe som er i samsvar med vårt partiprogram og i tråd med det grønne skiftet.

Hamarøy Venstre har hele tiden vært positiv til kommunesammenslåing og har fortsatt tro på at det er det mest fremtidsrettede. Det har over tid vært nært samarbeid mellom kommunene i NordSalten, og det er gjennom år vært uttrykt behov for ytterligere samhandling. Hamarøy Venstre erkjenner imidlertid at det tar tid å etablere en ny kommune. Det skal skapes en ny kultur både politisk og administrativt. Venstre er ikke i tvil om at det er mulig å få til en fortsatt bærekraftig utvikling i kommunen, men da må alle aktører bidra positivt. Det påligger det politiske lederskapet i Hamarøy kommune/Habmera Suohkan å sette i gang prosesser som utvikler samarbeid/felles forståelse/respekt og identitet. Gjennom slike prosesser vil Hamarøy kommune/Habmera Suohkan bli en god kommune som etableringssted og bosted.