Vi har fått på plass et nytt og skjerpet regelverk mot mobbing, som blant annet innebærer plikt for voksne til å gripe inn, og som åpner for at mobberen kan måtte bytte skole. Vi har doblet bevilgningene til forebygging. Bevilgningene brukes blant annet til kompetanseheving, og i 2019 vil 800 barnehager og skoler over hele landet lære om forebygging, å avdekke og hvordan håndtere mobbing. I fjor høst ble det opprettet mobbeombud i alle fylker. Mobbeombudet skal styrke det lokale arbeidet mot mobbing, med ansvar for å først og fremst bistå barn og foreldre, og hjelpe lærere med å løse konflikter før de utarter seg.Elevundersøkelsen som ble presentert i januar, viste at 6,1 % av landets elever opplever mobbing. Det er fortsatt et alt for høyt tall, men det er samtidig det laveste tallet siden spørsmål om mobbing ble en del av elevundersøkelsen i 2007. Samtidig vet vi at evalueringen av prosjektet med kompetanseheving viser at av 103 skoler som før gikk fra å ligge godt over landssnittet i mobbesaker, nå ligger godt under. Resultatene viser at det nytter å ta kampen mot mobbing, og jobbe for et inkluderende skolemiljø for alle barn og unge.For Fremskrittspartiet er, og vil alltid, kampen mot mobbing være en viktig kamp. Mens det før gjerne var mange store ord, er vi opptatt av å gjøre noe. For oss handler dette om å ta skolebarnas trygghet på alvor.