INNSIGELSE PÅ GITTE KONSEJON GRØNNSTRANDA I SKROVKJOSEN NARVIK KOMMUNE 1806 VA07

Tysfjord jeger og fiskerforening

Tysfjord jeger og fiskerforening vil med dette komme med en innsigelse på gitte konsesjon Grønnstranda i Skrovkjosen ,Narvik kommune

Vi mener Konsesjonen er gitt på feile grunnlag etter en gammel og utdartert kystsoneplan fra Tysfjord kommune , vi er i dag mye mer kjent med avfalls/sykdoms problematikken i lakse næringa , (bunnslam, lusemiddel, ellers forsøpling, støyforurensing ) dette er momenter som vi mener ikke er konsekvensutredet for området rundt Grønnstranda

Bla. er ikke laksevandringa som er i Skrovkjosen/Skjellesvika utredet. Vi mener denne gitte konsesjonen er ”døden” for villlaksstammen i hele Tysfjord bassenget som vandrer inn i Skrovkjosen hvert år for så å vandre videre inn i Tysfjorden for å gyte .

TJFF er også kjent med at Statens naturoppsyn er i ferd med å utarbeide nye retningslinjer i forbindelse at Skrovkjosen er en viktig fjordarm både med tanke på oppvekst område for den særegne Tysfjord hummeren og som viktig vandringsled for villaks.

Dessuten er dette et yndet område for fiske og friluftsliv for hele regionen. Med dette anlegget er vi redde for at alt dette forringes kraftig

Vi vil derfor be ansvarlige myndigheter stoppe dette i det minste frem til vi får frem alle fakta igjennom en ny konsekvensutredning og høring i forbindelse med ny areal plan for Narvik kommune .

Med hilsen Tysfjord Jeger og fiskerforening

v/leder Svein A Jakobsen og nestleder Guttorm Aasebøstøl

Kopi : fiskeri og miljødirektoratet , Nordland fylkeskommune ,SNO,NJFF,Fremover , st forvalter Nordland,,havforsknings instituttet,