Om regionene

De interkommunale politiske råd, Lofotrådet, Vesterålen regionråd og Hålogalandsrådet ved ordførere møttes i Svolvær 25. januar 2023.

Til sammen utgjør kommunene 117 000 innbyggere i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner, noe som utgjør 25 % av Nord-Norges samlede befolkning.

Regionrådene består av kommunene Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes, Narvik, Evenes, Gratangen, Lavangen, Ibestad, Tjeldsund, Harstad og Kvæfjord.

Bakgrunn

Ordførerne i 20 kommuner i Lofoten, Vesterålen og Hålogaland krever ekstraordinære midler til nettutbygging.

Lofoten, Vesterålen og Hinnøya har underskudd på kraft hele året og er avhengig av overføring for å ha strøm. I tillegg har mindre kommuner som Gratangen og Ibestad ikke nok overføringskapasitet på det regionale nettet til å utvikle næringslivet. Allerede i dag får næringsliv avslag på tilkobling til mindre nytt forbruk.

Det pågår oppgraderinger av Statnett sitt nett mellom Kvandalen og Kanstadbotn. Denne oppgraderingen er iverksatt med bakgrunn i forsyningssikkerhet og vil erstatte et gammelt nett, samt gjøre denne mer robust i forhold til skredfare. Gjenstående del av linje må bygges med teknisk løsning 420 kV slik at linjen kan levere 420 kV. Oppgraderingen skal være ferdig i 2024 og vil ikke medføre tilstrekkelig kapasitet selv om det gir noe økt overføringskapasitet. Derfor må det bygges ny linje mellom Kvandalen – Kilbotn med 420 kV for å sikre tilstrekkelig kapasitet og elektrisk kraft til våre 3 regioner.

Ikke mulig å gjennomføre det grønne skiftet

Oppgraderingen vil ikke ivareta behovet utover det som skal ivareta «vanlig forbruksvekst og mindre prosjekter». Ordførerne mener at man ikke vil kunne ta del i det grønne skiftet, elektrifisering av oppdrett, fiskeflåte og ny industri som resultat av en lite offensiv nettutbygging i vår region. Muligheter for fremtidsrettet næringsutvikling er allerede hemmet siden overføringskapasiteten i fremtiden ikke vil være tilstrekkelig. Dette har også våre nettselskap pekt på som en bekymring.

Statnett har i sine prognoser for fremtidig forbruk ikke regnet inn elektrifisering av eksisterende næringsliv. De tre regionene er store leverandører av sjømat som skaper store eksportinntekter.

Må allerede avvise næringsliv

Arbeidsplasser og næring vil utvikles der det er tilgang til energi. Allerede i dag ser vi at nyetableringer forhindres grunnet manglende tilgang på energi og da spesielt nettilgang. Statnett har gitt de lokale nettselskapene beskjed om å si nei til en rekke nye tilknytninger med behov for over 1MW. Situasjonen er altså ikke uheldig kraftkrevende industri, men det rammer også tradisjonelle næringer. Derfor krever vi økt nettutbygging nå.

Nettutbygging

Norges mål er å redusere klimagasser med 50-55 % innen 2030. For å nå målet må utfasingen av fossil energi gå fort. Dette krever grønn elektrisitet som vi allerede har i Norge. Vår rimelige og fornybare energi trekker nå en rekke interessenter til landsdelen. De tre regionrådene ønsker å ta del i den positive utviklingen og sikre oss at eksisterende næringsliv kan delta i nødvendig elektrifisering.

For å sikre tilgang til strøm er det behov for en intensivering av nettutbyggingen til Statnett. I dag er kapasiteten fra transmisjonsnettet til det regionale nettet for dårlig og vi krever utbygging av 420 kV linje til Lofoten, Vesterålen og Hinnøya for å sikre utviklingsmuligheter i et 40 års perspektiv.