Anledningen er EUs «Jernbanepakke IV».

Slik har Samferdselsdepartementet tidligere beskrevet EUs fjerde jernbanepakke, i en pressemelding:

«Jernbanepakke IV er en samling med nye regler for jernbanesystemet i Europa for å styrke jernbanens konkurranseevne i transportsektoren. Disse reglene handler om å forenkle og harmonisere prosessene for å godkjenne nytt togmateriell og for å gi sikkerhetssertifikat til togselskaper. I tillegg innføres krav som legger til rette for økt bruk av konkurranse på likeverdige vilkår.»

Nå har altså Nordland Fylkesting vedtatt en uttalelse, som allerede i tittelen oppsummerer budskapet:

– Si nei til Eus fjerde jernbanepakke.

Uttalelsen i sin helhet står nederst i saken.

I en pressemelding opplyser Christian Torseth, leder i Nordland SV, at uttalelsen ble lagt frem av SV og Rødt. Han uttrykker «sterk skepsis» til jernbanepakken.

– For det første vil Jernbanepakke IV, hvis vi signerer den, låse fast for all fremtid at jernbanen skal driftes av private. Ingen fremtidig regjering vil ha lov til å endre på dette. Det bør være åpenbart for alle at å binde alle fremtidige regjeringer til denne regjeringens meninger er så langt fra demokrati som man kan komme, sier Christian Torseth.

– Ja, hvis Norge slutter seg til ERA, European Railway Agency, vil alle sikkerhetsbestemmelser utformes på et kontor i Belgia. Norges topografi og klima er ulikt resten av Europa, og i tillegg har vi svært høyt utdannet personell. Vi kan dette bedre enn EU, og bør derfor bestemme over egen sikkerhet, sier Torseth videre i pressemeldingen.

Leder i Nordland SV avslutter pressemeldingen med denne kraftsalven:

– Norge kjempet ikke for egen Grunnlov, vi gikk ikke nesten til krig mot svenskene i 1905, bare for å kaste bort vår bestemmelsesrett på å låse landet fast i høyreliberalistisk ideologi. Jeg mener det må være Stortinget som bestemmer. Det er langt viktigere enn at jeg skal være enig i det som bestemmes. Regjeringen er uenig i dette, og det er i seg selv et demokratisk problem.

Her er uttalelsen fra fylkestinget i sin helhet:

Si nei til EUs fjerde jernbanepakke

Stortingets flertall har vedtatt å konkurranseutsette jernbanen i Norge.

Det vedtaket har gjort at Norge nå er pålagt gjennom EØS-avtalen å implementere EUs jernbanepakker, med mindre Stortinget reserverer seg mot Jernbanepakke IV.


EUs jernbanepakke IV inneholder krav om liberalisering av persontrafikk. Det betyr blant annet mer omfattende bruk av anbud, med en tilhørende oppstykking av ansvaret for persontrafikken, infrastruktur, anskaffelse av materiell, billettsystemer og liknende.

Formålet med jernbanepakken er å skape mer konkurranse i persontrafikken på skinnene, og ikke minst åpne opp denne konkurransen for europeiske selskaper. I realiteten vil konkurransen dreie seg om konkurranse på lønn, arbeidsvilkår og pensjonsordninger for de ansatte.


Det er to selskaper som har lagt inn anbud, bortsett fra NSB. Dette er Sveriges Järnvägar og britiske Go-Ahead. SJ scorer dårligst av alle selskaper i Sverige og Go-Ahead er suverent dårligst i England. Det rimer dårlig med pressemeldingen fra tidligere samferdselsminister Solvik-Olsen der det blir sagt at «drivkraften bak reformen er å gi brukerne av jernbanen et bedre togtilbud.»


Fylkestinget i Nordland mener norske myndigheter må ha mulighet til selv å avgjøre om jernbanestrekninger skal legges ut på anbud eller ikke. Å låse fast en bestemt jernbanepolitikk for all fremtid er i strid med grunnleggende demokratiske prinsipper. Nordlandsbanen mangler ikke konkurranse, men flere krysningsspor, moderne trasé og erstatning for forurensende dieseldrift. Ressursene i jernbanepolitikken bør først og fremst prioriteres til formål som sikrer økt kapasitet og bedre infrastruktur.


Persontrafikken på Nordlandsbanen har aldri gått med overskudd. Det er godstrafikken som opprettholder lønnsomheten. Dette i tillegg til at gods fra bil til skinner er et miljøtiltak som det er politisk flertall for.


Fylkestinget mener det fortsatt må være mulig å stille nasjonale krav til sikkerhet på jernbanen. Med Norges spesielle topografi og høye utdanningsnivå på vårt personell frykter vi at overføring av myndighet til EUs jernbanebyrå, ERA, svekker sikkerheten.

Fylkestinget i Nordland vil derfor be Stortinget om reservere Norge fra Jernbanepakke 4, slik EØS-avtalen gir anledning til.