May Valle fra Venstre, Bent Bakkan fra Miljøpartiet De Grønne, Dagfinn Olsen i Frp og Kai H. Henriksen i Høyre krever lovlighetskontroll i vedtaket som ble fattet i fylkestinget om det fremtidige ferge- og hurtigbåttilbudet.

I en pressemelding fra de fire skriver de:

– Sjelden har saker til behandling i fylkestinget skapt større engasjement. Svært mange ga tilbakemeldinger på at de ikke har blitt gitt muligheten til å bli hørt etter at fylkesrådets forsalg var kjent.

Hurtigbåten mellom Kjeldebotn og Evenes er et av tilbudene som ble berørt av vedtaket.

Hevder det er uforsvarlig

De forteller videre at de etter fylkestinget har blitt kontaktet av mange bedrifter og innbyggere i Nordland som er svært opprørt over fylkestingets vedtak.

– Dette underbygger vår påstand om at saken ikke er forsvarlig utredet, skriver de i pressemeldingen.

De viser til Kommunelovens paragraf 20.2 som sier at kommuneråd og fylkesråd skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet og at de vedtak som er treffer blir iverksatt.

– I saker som vedtas skal enkeltindivider, organisasjoner samt andre berørte parter høres i saker som skaper konsekvenser av urimelig karakter for den som berøres. Fylkestingets vedtak gjort i ovennevnte fylkestingssak har gjennom flere vedtak ikke gitt mulighet for berørte parter om å uttale seg i de ulike vedtakene som ble fattet, skriver de.

 

Svært mange uklarheter

De fire viser også at til at fylkesrådet har arbeidet med saken i 30 måneder. Og skriver i sin klage:

– Til tross for dette er det svært mange uklarheter i saken. Det er mangelfulle vurderinger av økonomi, statistikkføring av antall reisende på rutene, økonomisk effekt av anbudsmodell, flåtebehov, klimaeffekter, og generelt mangelfull informasjon om effekter av tiltak.

 

– Fylkeskommunen fører statistikk på antall reisende, men dette tallet viser å ha store avvik i forhold til de registreringer som ekspeditør har ført. Dette har 2 konsekvenser; tallgrunnlaget som brukes, kan være feil og at oppgjør til ekspeditør blir feil. 

– Forslaget som er vedtatt, omfatter mange endringer som aldri har vært ute til høring i kommunene. Det store antall innspill, underskriftslister m.m. som er kommet direkte til fylkestinget, viser med all mulig tydelighet at dette ikke har vært noen god prosess. 

– Utgangspunktet var å effektivisere tilbudet med sikte på innsparing. Det har gjennom arbeidet i samferdselsutredningen ikke vært etterspurt og heller ikke belyst nettoeffektene av tiltakene, og av den grunn ikke synliggjort i saken. I saken er ikke økonomiske forhold, konsekvenser for ansatte og hviletidsbestemmelser belyst. 

 

Samfunnsoppdraget

De skriver videre:

– Fylkeskommunens rammer har sitt utspring fra et komplekst system med inntektsnøkler hvor hurtigbåt og ferge har sin vektede inntektsnøkkel, med bakgrunn i disse inntektsnøklene som er vedtatt av Stortinget ligger det en klar forventning til at fylkeskommunen skal ivareta dette samfunnsoppdraget.

– Vedtakene som fylkestinget fattet i den saken har medført at ruteproduksjon til lokalsamfunn med 9 fastboende har mistet sitt tilbud, og en forventning om at kommunene skal overta denne tjenesten. Kommunenes rammeoverføringer har ingen inntekter fra staten som har som formål å dekke inn slike tjenester, og kan vanskelig overta dette samfunnsoppdraget.

 

Et viktig spørsmål blir derfor om hvorvidt fylkeskommunen ivaretar det samfunnsoppdraget som Stortinget har forventninger til at de skal ivareta, samt har vedtatt rammer for at de skal ivareta?

– Mye av det som ligger i forslaget er ganske sikkert bygget på grunnende forslag. Problemet er imidlertid at det også foreligger en del forslag som hverken har vært med i utredningen eller kommer fra høringsinstansene, avslutter de brevet om lovlighetskontroll med.