Som avisa Fremover skrev mandag 8. februar inneværende år, var partiet Rødt det eneste partiet i Narvik kommune som gikk i mot videre utbygging av vindturbiner i kommunen. At SV nå på sitt siste årsmøte også har gått i mot videre utbygging, anser Rødt som svært positivt.

Hovedårsakene til at Rødt går i mot vindturbinutbygging er:

  • De betydelige naturinngrepene dette medfører på uberørt natur, med konsekvenser for mennesker, dyr, fugler og reindrift.
  • Vindturbiner krever tilgang til vei og nye kraftlinjer må bygges ut fra anlegget.
  • Veier som bygges over myr gir i tillegg store klimautslipp av CO2 og metan.

I Narvik kommune er det i dag et stort overskudd av elektrisk kraft. Vi ser likevel behovet for å øke produksjonen av elektrisitet for utfasing av fossilt brensel, som i dag i stor grad brukes til transport. Likeså vil behovet for ny industri, for eksempel produksjon av oppladbare batterier, også kreve mye elektrisk kraft. All produksjon av kraft har et klimaavtrykk, dvs. at klimagasser avgis.

Rødts forslag er derfor reduksjon av strømforbruket gjennom energieffektivisering. Dette vil øke tilgangen til kraft for industrien. Det må stilles krav til at nye offentlige og private bygg skal være klassifisert som nullutslippshus. Oppgradering av eksisterende vannkraftverk vil øke kraft-tilgangen betydelig. Forutsetningen for å kunne gjøre en slik oppgradering lønnsom, er endringer i skatt og avgifter på vannkraften. En oppgradering vil kunne gi nye arbeidsplasser til kommunen.

Foruten oppgradering og klimaeffektivisering mener Rødt at ny energi i hovedsak må bygge på solkraft.

Solceller er like effektive i Oslo som i Tyskland. Tyskland har bygget ut betydelige anlegg, som på solrike dager har skaffet landet opp mot 50 prosent av det elektriske behovet. Selv på Svalbard kan solceller i sommerhalvåret være svært effektive. Solceller er mer effektive i kaldt klima enn i varmere steder på jorden. Fordelen med solceller er at de kan bygges på tak av bygg i tettbygde strøk, hvor kraftbehovet er stort. En slipper da å bygge nye dyre overføringslinjer i uberørt natur.

I Narvik fikk vi bygget en solcellefabrikk som ikke viste seg å være lønnsom. Den rødgrønne regjeringa, som da satt med makta, gjorde ingen anstrengelser for å redde denne fabrikken. I dag ser vi at Norwegian Crystals i Glomfjord i Nordland sliter. Vi har ikke registrert at verken Høyre, Venstre, eller Kristelig Folkeparti løfter en finger for å redde denne viktige og miljøvennlige industrien. For at solceller skal kunne bli lønnsomme, kreves politisk vilje til å gi skatte- og avgiftslettelser til produksjon og installasjon. Norge er i dag i en særstilling gjennom sine statlige fond, og har derfor en unik mulighet til å foreta et grønt skifte som kan bidra til å redusere klimagasser. Dersom Norge blir et foregangsland, vil vi også kunne eksportere vår teknologi og bidra til at klimautslippene reduseres ytterligere. Slik industri vil skape arbeidsplasser som kan fase ut den klima-kritiske oljeindustrien.