Intensjonsavtalen mellom Evenes og Narvik kommuner har undertittelen «- vi bor ved samme fjord».  Her er avtaleteksten slik den foreligger ord for ord:

1 Bakgrunn

Evenes og Narvik kommuner – heretter kommunene – inngår i flere utredninger om endringer i kommunestrukturen. I tillegg har også andre kommuner på ulikt vis meldt interesse for å inngå i alternativene eller har invitert til politiske samtaler.

Denne intensjonsavtalen er utarbeidet i tilfelle andre alternativer til endret kommunestruktur skulle vise seg ikke å være realistiske.

Kommunene har sterke felles historiske bånd, og inngikk tidligere i samme kommune.

Kommunene har også i dag samarbeid på flere områder, og det forventes at samhandling mellom kommunene, næringsliv og innbyggere vil øke etter at Hålogalandsbrua, ny E10 Øyjord–Bjerkvik og Hålogalandsveien er ferdig. Nye veiløsninger vil gi en kjøretid fra Bjerkvik til Narvik med under 10 minutter.

2 Felles mål og behov

Kommunene slutter seg til målsettinger som framgår i «Fakta- og intensjonsgrunnlag for kommunealternativet Ofoten». Faktagrunnlaget for denne intensjonsavtalen er fakta- og intensjonsgrunnlaget for Ofoten samt Telemarksforsknings «Utredningen av kommunestruktur i Ofoten».

Evenes og Narvik kommuner har i tillegg gjensidige interesser av å utnytte og utvikle hverandres strategiske fortrinn. Evenes har strategiske arealer som er av interesse for Narvik kommune, og Evenes ønsker å trekke veksler på vekstkraft til Narvik kommune.

Kommunene anser at de i fellesskap bedre kan utvikle kommunale tjenester, skape grunnlag for samfunnsutvikling og utvikle kommunene som demokratisk arena enn de kan gjøre hver for seg.

Kommunene anser at de i fellesskap har svært gode forutsetninger for å være det foretrukne alternativet for bosetting, næringsutvikling og utvikling av kulturelle tilbud.

3 Plan, strategi og næring

Kommunene anser at et oppdatert planverk er av vital betydning for å utvikle kommunale tjenester og gi forutsigbarhet for tjenesteytere og brukere av kommunale tjenester.

Oppdatert planverk er også en grunnleggende forutsetning for utvikling av næringsliv og nye arbeidsplasser, og kommunene vil følgelig gi dette stor prioritet.

Området har en unik situasjon i nord med både E10, E6, stamflyplass, jernbane og stamnetthavn (EU-utpekt havn). Kommunene anser dette som et strategisk fortrinn som bør utnyttes.

Knutepunkt Bjerkvik

Bjerkvik vil etter at Hålogalandsbrua og ny E10 Øyjord–Bjerkvik ha gode forutsetninger for utvikling til ny bydel. Kommunene vil i fellesskap bidra til dette, og fokusere på utvikling av private og offentlige tjenester samt ytterligere utvikling av infrastruktur for idrett.

Reisetiden fra Evenes til Bjerkvik vil bli redusert etter at Hålogalandsveien fra Snubba og gjennom Evenes er utbedret.

Evenes lufthavn

Flyplassen er stamflyplass for midtre Hålogaland, og en av flyplassene med sterkest vekst. Kommunene vil legge til rette for økt aktivitet, og prioritere næringsetableringer i tilknytning til lufthavna.

Boliger

Kommunene har for ensidig boligmasse i forhold til etterspørsel, i særlig grad gjelder dette for Evenes kommune. Kommunene vil prioritere utvikling av boligstruktur med sikte på en mer fleksibel og variert boligmasse.

Marine næringer og maritim aktivitet

Ofotfjorden har tradisjonelt gitt grunnlag for bosetting og aktivitet i området, og var tidligere hovedferdselsåre. Fram til at veien over Herjangsfjellet ble åpnet (i 1938) var ferge mellom Liland og Narvik eneste offentlige kommunikasjon. Kommunene vil etter en marin kartlegging søke å utvikle Ofotfjorden som næringsgrunnlag. Økt maritim aktivitet kan forsterke Ofoten som knutepunkt, og legge grunnlag for økt aktivitet innen reiselivet.

IKT

Kommunene prioriterer begge og på kompletterende måter informasjonsteknologi. Dette er et godt utgangspunkt ved eventuell etablering av ny kommune. Narvik kommune er kommet langt når det gjelder bruk av velferdsteknologi, og vil stille sin kompetanse og kapasitet til disposisjon for ny kommune.

En ny kommune vil prioritere IKT i informasjon og dialog med innbyggerne, og ønsker å ligge i front når det gjelder IKT i tjenesteproduksjon.

Kommunene vil utvikle og befeste ny kommune som teknologihovedstaden i nord, og gjennom dette gi grunnlag både for utvikling og lokalisering av privat næringsliv og offentlige tjenester.

4 Kommunale tjenester

4.1 Lokalisering fellesadministrative funksjoner

Narvik kommune har behov for å redusere arealbruken til administrative funksjoner i sentrum, og Evenes kommune har relativt nytt og funksjonelt rådhus i kommunesenteret Bogen.

Kommunene er enige om å desentralisere fellesadministrative funksjoner som ikke forutsetter sentral plassering utenfor bysentrum, jf. også beskrivelse av funksjonsdelingsmodell i fakta- og intensjonsgrunnlaget for Ofoten.

Kommunene vil på et senere tidspunkt ta stilling til hvilke funksjoner dette skal være.

4.2 Helse og omsorg

Kommunene ønsker brukernære basistjenester. Som følge av samhandlingsreformen og Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen–nye oppgaver til større kommuner, er det behov for å utvikle spesialistfunksjoner innen helse og omsorg. Kommunene vil videreutvikle dette i fellesskap for en ny kommune.

Narvik kommune er kjent med at Evenes kommune har renovert sitt tidligere sykehjem, og ønsker å bidra til å utvikle dette til korttids- og avlastningsplasser.

Narvik har utviklet spesialiserte funksjoner, og kommunene ønsker å videreutvikle disse tilbudene.

4.3 Oppvekstsenter

Evenes kommune utreder oppvekstsenter. Narvik kommune vil yte faglig bidrag og medvirke til at dette kan realiseres i en ny felles kommune.

Oppvekstsenteret skal minimum omfatte en tidsriktig skole med grunnlag for sosiale og kulturelle aktiviteter samt en flerbrukshall.

5 Andre forhold

5.1 Eiendomsskatt bolig- og fritidseiendommer

Kommunene har ulikt nivå på eiendomsskatt, dette må harmoneres ved en eventuell kommunesammenslutning. Det er ikke realistisk å avvikle denne i nærmeste framtid. Kommunene vil vurdere eiendomsskatt i områder utbygd på bymessig vis, alternativt en form for sonegradering av eiendomsskatten.

5.2 Innbyggermedvirkning og -dialog

Hver kommune tar ansvar for informasjon og innbyggermedvirkning inntil dette kommunealternativet eventuelt framstår som det eneste, og at kommunene går inn i forhandlinger.

Dersom dette blir situasjonen, vil det bli utviklet felles kommunikasjonsstrategi.

5.3 Andre samarbeid

Samhandling mot andre kommuner vil fortsatt være viktig for den nye kommunen. Pågående samarbeid med andre aktører og kommuner vil fortsette og videreutvikles. Den nye kommunen ønsker å være åpen og ha bred kontaktflate mot andre kommuner og organisasjoner.

LES OGSÅ: Slik stemmer du om sammenslåing

LES OGSÅ: Håper flest mulig bruker stemmeretten

LES OGSÅ: - Narvik bør åpne opp for å ta imot Kjøpsvik, Ballangen og Evenes

LES OGSÅ: Eva Ottesen: – Den så jeg ikke komme

Hold deg oppdatert uansett hvor du er. Last ned Fremovers app og få varsel på mobilen om blant annet store nyheter, trafikkulykker og stengte veier i regionen.

App for iPhone

For Android