I Fremover kan vi på mandag lese hvordan journalisten opplever det siste kommunestyremøtet. Jeg opplever at han gir en god og korrekt beskrivelse av hvordan de ulike partier stemmer i de saker der det er ideologiske ulikheter mellom partiene. Men jeg mener det er behov for en utdyping av noen av sakene.
Miljøpartiet De Grønne(MDG) har tatt inn over seg at det begynner å haste med det grønne skiftet dersom vi skal ha mulighet til å nå de mål vi har forpliktet oss til i forhold til Parisavtalen. Av den grunn oppleves vi som proaktive i forhold til tiltak som må til for endring. Slik vil MDG fortsette med å fokusere på tiltak i forhold til å nå våre mål. Vi opplever at andre partier, spesielt H og Ap som lite endringsvillige i denne forbindelse.
I det siste kommunestyremøtet var det i hovedsak to saker der vi markerte behov for endring. Jeg vil her ta for meg det som går på cruisenæringen.
MDG foreslo å belyse hvilke konsekvenser det vil ha for Narvik å stille samme krav til cruisenæringen som Verdensarvfjordene. I Fremover kan vi lese at gruppeleder i Høyre kaller forslaget ulovlig, og ikke utredet. Arbeiderpartiet mener det var fullstendig umulig å ane konsekvensene av. Det blir useriøst og umulig å stemme for.
Her er det snakk om noe som har vært utredet over flere år av Sjøfartsdirektoratet og gjort gjeldende for over et år siden. Det har vært på høring to ganger før de endelige krav ble fastsatt. Oppdraget til direktoratet om å utrede dette kom fra den Høyre-styrte regjeringen. Femten av de største cruisedestinasjonene har sluttet seg til kravene, deriblant Oslo, Stavanger, Bergen med Tromsø og Nordkapp her i nord.
MDG foreslo også at havneavgiften skulle differensieres i forhold til hvor mye skadelige utslipp skipene har, såkalt EPI. I forslag til Høyres program står det;
«Havneavgiftene og skipsrelaterte avgifter skal miljødifferensieres. Målet er at flere legger om til fornybare løsninger.»
Videre står det; «Alle havner bør innføre et digitalt miljøregnskap for cruiseskip, etter modell fra Bergen havn.»
MDG registrerer at H sentralt deler vårt syn i denne saken og ønsker å programfeste det.
Vi vet at noen av partiene i Narvik som ønsker den samme utviklingen som oss på mange områder, og vi håper at dette kan være noe som kommunestyret vil forenes om og støtte opp under.

Bror Martin Hanssen
gruppeleder MDG