Narvik SV vil jobbe målrettet for å redusere barnefattigdom i Narvik. Dessverre har Narvik kommune nær 300 barn som lever i lavinntektsfamilier. Dette tilsvarer 11 hele skoleklasser i Narvik, og denne virkeligheten møtes med tiltak.

En oppvekst der familien sliter med svak økonomi innebærer færre valgmuligheter og lavere levestandard enn jevnaldrende. Dette kan ha mange og negative konsekvenser på kort og lang sikt. Narvik SV mener at sosiale ulikheter må forebygges, identifiseres og være et tema blant kompetent personell i barnehage og grunnskole. Vi ønsker et godt tverrfaglig samarbeid som holder løpende fokus på barnefattigdom i Narvik kommune.

Gjennom år har kommunen jobbet med mange ulike og gode tiltak rettet mot denne gruppen. I februar 2019 ble temaplan mot barnefattigdom i Narvik kommune vedtatt. Narvik SV fikk gjennomslag for å følge opp temaplanen med en handlingsplan. En plan der konkrete tiltak og ansvarliggjøring må på plass for å motvirke negative effekter av barnefattigdom.

Narvik kommune skal være en god kommune å vokse opp i for barn og unge. Gode og varierte kultur og fritidstilbud skal være tilgjengelig for alle barn uavhengig av familiens økonomiske situasjon. SV mener at alle instanser som er i kontakt med barn, unge og foreldre må tørre å spørre om økonomi og deltakelse i fritidsaktiviteter. I vårt partiprogram har vi derfor konkretisert at vi vil innføre en ordning der lavinntektsfamilier får kompensert deltaker og transportutgifter til idrett/kultur for barn. Videre ønsker vi:
- Å få koordinert en oversikt over tilbud som finnes slik at det blir tilgjengelig for alle.
- Å styrke tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner og bidra til større sosial inkludering for barn og unge.
- Å bidra til at det skapes og opprettholdes tilstrekkelig med arbeidsplasser som gjør at foreldre i lavinntektsfamilier kommer i varig inntektsgivende arbeid.

Alle barn fortjener like muligheter, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon.