Gå til sidens hovedinnhold

Konseptvalgutredning av Nord-Norgebanen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Samferdselsdepartementet kom den 16. januar 2021 med en pressemelding om at Nord-Norgebanen skal utredes som del av en samlet konseptvalgutredning1) (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge. Regjeringen har tidligere varslet at den vil sette av 10 millioner kr til utredningen.

For Jernbane mener det er et kritisk lavt beløp. Nord-Norgebanen er et særskilt komplekst prosjekt som krever en grundig og dyptgående utredning. I tillegg kommer vei- og havneprosjekter. Det er viktig at nordnorsk næringsliv og befolkningen i nord har tillit til at en KVU som omfatter Nord-Norgebanen gjennomføres ut fra så fullstendige forutsetninger som mulig, der alle aspekter tas inn.

Vi synes det er prinsipielt riktig å se alle transportslagene i sammenheng, men er kritisk til at dette ikke gjøres i Sør-Norge. Der bygger regjeringen motorveier langt utover planene for nye dobbeltspor. Dessuten er vi opptatt av en tydeligere presisering av de innsatser som må gjøres på Nordlandsbanen, for å realisere en moderne «arktisk» jernbanekorridor Trondheim–Tromsø med sidebane til Harstad og sammenføring med Ofotbanen i Narvik.

Vår oppfatning er at departementet (SD) eller Jernbanedirektoraret (JDIR) bør redegjøre for hvordan de samlede KVU-midlene på 10 millioner kr skal fordeles på aktuelle prosjekter i nord. Om nødvendig bør Stortinget følge opp dette.

For Jernbane har i sitt høringsinnspill til NTP 2022-2033 framført at midlene til en KVU av Nord-Norgebanen må ligge på et nivå som sikrer en komplett og fullverdig utredning. Vi mener at baneutbyggingen er et så omfattende prosjekt at det må utredes i en egen separat KVU, men gjerne samkjørt med KVU for øvrige prosjekter i nord.

Nord-Norgebanen, oppgradering av Nordlandsbanen og sammenkopling med svensk og indirekte finsk jernbane over Narvik, er både av regional, nasjonal og internasjonal betydning. Det må vi også ha med oss i forståelsen av hva en arktisk strategi skal tilføre av merverdier for kommende generasjoner i nord, også på moderne, sikker og klimavennlig samferdsel.

1)Nærmere beskrivning av en KVU-prosess kan søkes Bane NORs hjemmeside.

Kommentarer til denne saken