Næringsarena Nord, et nettverk som består av 14 næringsforeninger og 3500 bedrifter fra Helgeland i sør til Hammerfest i nord, etterlyser et krafttak for kraft i nord.

For å lykkes med det grønne skiftet og sikre fremtidens velferd er det avgjørende at Nord-Norge må få fart i utbygging av mer nett- og kraftproduksjon.

Tidligere denne måneden gikk høringsfristen ut for Energikommisjonens NOU, «Mer av alt, raskere». Næringsarena Nord berømmer kommisjonen for deres tydelige oppfordring og de klare signalene som er gitt. Rimelig og fornybar kraft i nord er grunnleggende for samfunns- og næringsutvikling, sikkerhet og beredskap, men også nødvendig for å realisere nasjonale klimamål og regjeringens veikart for grønn industri.

I nord styrer vi raskt mot kraftunderskudd, og samfunn og næringsliv merker allerede konsekvensene. Statnett sa nei til over 40 forespørsler om strøm-tilkoblinger i nord bare i januar. Uten kraft lykkes vi ikke med grønn omstilling av eksisterende næringsliv og industriveksten som er nødvendig for å sikre befolkningsvekst i landsdelen.

Bærekraftige lokalsamfunn med sivilt fotavtrykk i nord er viktig for beredskapen. Krafttilgang for næringslivet i Nord-Norge er dermed også et sentralt sikkerhetspolitisk spørsmål, et behov som har blitt enda mer akutt med Russlands angrepskrig mot Ukraina.

DETTE MENER NÆRINGSARENA NORD MÅ GJØRES:

Regjeringen må øke investeringstakten i nettutbygging i Nord-Norge for å sikre viktig infrastruktur og gode forutsetninger for jobb- og verdiskaping i vår landsdel.

Saksbehandlingskapasiteten hos NVE og Olje- og energidepartementet må bedres, for å sikre progresjon, forutsigbarhet og fremdrift i næringsprosjekter.

Regjeringen må ta en aktiv rolle i arealpolitikken i Nord-Norge. Det haster å sikre et rammeverk for å redusere konfliktnivået knyttet til nettutbygging og kraftproduksjon, og samtidig sikre effektive prosesser.

ENØK-insentiver må styrkes for å ta ut potensialet i energieffektivisering på flere områder. For å hente ut dette potensialet, er det nødvendig med styrkede insentiver for energistyring- og lagringssystemer og

ENØK-tiltak for næringsliv, offentlig sektor og privatpersoner.

Prioriteringskriterier må bli tydeligere for søknader om nett-tilknytning, utover de eksisterende kriteriene for modenhet.

Alta Næringsforening
Bodø Næringsforum
Brønnøy Næringsforum
Fauske Næringsforum
Hammerfest Næringsforening
Harstadregionens Næringsforening
Kirkenes Næringsforening
Lofoten Næringsforum/Røst Næringsforening

Mosjøen Næringsforening
Meløy Næringsforum
Narvikregionen Næringsforening
Næringsforeningen i Finnsnesregionen
Næringsforeningen i Tromsøregionen
Ranaregionen Næringsforening