Gå til sidens hovedinnhold

Kreft og lindring

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er positivt at en får lagt frem en samlet plan for kreft og lindring i den nye kommunen. Formålet er å styrke og samordne tiltakene og være veiledende for arbeidet med kreft og lindring i kommunen. Målet med planen er den skal bidra til kontinuitet og at kreftpasientene skal sikres rask og effektiv oppfølging av hjelpeapparatet.

Planen gir en god oversikt på dagens situasjon for kreft utvikling nasjonalt og lokalt.

Antallet krefttilfeller er økende og rammer særlig de over 50 år. Nye behandlingsmetoder og raskere diagnostisering gjør at langt flere overlever sykdommen. Mer poliklinisk behandling og kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten, fører til at den kommunale helse og omsorgstjenesten tar hånd om flere og sykere kreftpasienter enn tidligere.

Dette stiller store krav til kapasitet, kompetanse og økt samhandling mellom spesialist og primærhelsetjenesten.

Planen beskriver mulige pasientforløp og hvordan pasienten selv skal stå sentrum og delta i tiltakene.

Når du har fått en kreftdiagnose trenger du informasjon om behandling og forløp av sykdommen. Faste kontakter i hjelpeapparatet med kompetanse til å gi informasjon og oppfølging nettopp i ditt tilfelle er viktig. Kreftkoordinatorer blir nøkkelpersoner for dette arbeidet.

Planen beskriver ulike forløp av kreftbehandling. En egen omsorgstrapp skal gi oversikt på utvikling fra hjemmebesøk til innleggelse på sykehjem med palliativ avd. I nasjonale planer er det utviklet «pakkeforløp» som skal gi pasienten full oversikt på tiltakene.

Hvordan er kommunen rustet til å møte utfordringene innen dette feltet?

Det er ingen fastleger som har kreft som spesialitet og det er behov for kreftlege i 50% stilling.

Det er behov for flere i den kommunale helsetjeneste med kreftkompetanse . og palliativ kompetanse .Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten er et viktig element i å spre kompetanse Stadig nye. behandlingsmetoder krever ajourføring av kompetanse.

Etablering av flere lindrende avdelinger ved sykehjemmene. Disse plassene krever skjerming og tilrettelegging. I det nye helsehuset blir det opprettet flere lindrende plasser. Planleggingen av samarbeide og tilrettelegging er viktig.

En egen tiltaksplan er skissert i kreftplanen. Denne er ikke kostnadsberegnet.

Arbeidet med sorggrupper og med barn som rammes av kreftsykdom, enten som del av en familie eller selv har kreft, er viktig å bygge opp.

Eldrerådet mener kreftplanen gir en god oversikt og beskriver utfordringene i kommunen.

Helse og sosialtjenesten i kommunen må styrkes på flere felter .Dette må skje gjennom en strategisk kompetanseplan som må vedtas med en tilhørende økonomisk ramme. Flere oppgaver blir overført til kommunene ettersom det er flere som lever med kreftsykdommen.

Det vil bli en stor utfordring å få til et tett samarbeide omkring den enkelte pasient, der både behandling og oppfølging går hånd i hånd.

Kommentarer til denne saken