I slutten av august var det første skoledag for 12 førsteklassinger ved Musikklinja på Sortland VGS. Et nytt kull med unge og håpefulle musikktalenter. Etter endt skoleløp tar disse med seg en viktig kulturkompetanse videre i livet – enten det er med musikk som levevei eller hobby.

At de skulle få lov å starte var imidlertid ingen selvfølge. I mai viste det seg nemlig at søkertallet var så lavt at Nordland fylkeskommune vurderte å legge ned musikklinjetilbudet ved Sortland VGS. Det var 4 søkere for lite i forhold til grensen som fylkestinget i Nordland hadde satt for å opprettholde tilbudet.

To dager etter 17.mai gjorde Elin Dahlseng Eide, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Nordland, helomvending. Hun hadde snakket med styreleder i Bodø 2024, og sa blant annet følgende til Vesterålnytt: ”– Vi følger naturligvis de grensene som fylkestinget setter, men det kan også utvises skjønn. Selv om det er færre elever enn det nedre tallet skal være for musikklinja på Sortland, velger jeg å gjøre et unntak denne gangen, sier Dahlseng Eide. – Når vi er så heldig at Bodø skal være Europeisk kulturhovedstad i 2024 skal vi passe på at dette merkes i hele fylket.”

Flaks at Bodø er Europeisk kulturhovedstad i 2024! Men hva kommer til å skje i 2025 og årene deretter? Fylkesråden i Nordland gjorde unntak denne gangen, men betyr det da at det ikke blir unntak neste gang elevtallet er for lavt? Dessverre er det ikke Europeisk kulturhovedstad på årlig basis rundt omkring i Norge.

Veldig mange videregående tilbud innen musikk, dans og drama (MDD) er jevnlig truet av nedleggelse – eller blir nedlagt. Den samme fylkesråden i Nordland gjorde ikke unntak for danselinja ved Bodø VGS, og dermed finnes det ikke lengre noen danselinje i hele Nordland fylke når de nåværende elevene er ferdige med sitt skoleløp. Situasjonen i Finnmark så også lenge mørk ut. Ved musikklinja i Alta la fylkesadministrasjonen frem et budsjettforslag som innebar nedlegging, fordi det var to færre primærsøkere enn grensen på 10 – men politikerne skjermet tilbudet, i alle fall inntil videre. Finnmarks eneste dramalinje ble imidlertid lagt ned, til tross for at Kautokeino er det eneste stedet i Norge, med unntak av Oslo, som har et nasjonalteater.

Det er på tide å sikre disse skoletilbudene på en bedre og mer forutsigbar måte. En selvsagt grunn er av hensyn til elevene. Skal man jobbe videre med musikk er musikklinje et viktig og nødvendig steg. Slik er det også med dans og drama. Det er heller ikke alle elever som finner seg til rette innen vanlig studiespesialisering, og for dem kan MDD være et veldig godt alternativ for å fullføre videregående.

En annen og vel så viktig grunn er at disse spesialiserte skoletilbudene skaper svært viktige fagmiljøer. Dette er fagmiljøer som har ringvirkninger langt utenfor skolegården. Når en musikklinje legges ned, kan det bety at en hel lærerstab med høy spesialisert kompetanse og et vidt engasjement utenfor sin undervisning, plutselig står uten jobb og må flytte. Konsekvensene ville bli store både for korps, kulturskole, og arrangørforeninger, og det ville derfor ha store følger ut over lokalmiljøet. Det er et dynamisk samarbeid og gjensidig avhengighet mellom profesjonelle musikere, musikklærere og det frivillige musikkmiljøet! Legges en slik musikklinje ned, blir det også vanskeligere å gjenopprette den igjen noen år seinere, rett og slett fordi det innbefatter dyrt utstyr, spesielle lokaler, og helt spesialisert lærerkompetanse.

Det er på tide at vi gir musikk-, dans og dramalinjene våre i Norge en bedre og forutsigbar beskyttelse, slik at man bevarer den spesialkompetansen de representerer også i de årene med lave eller ingen søkertall.