Jeg har skrevet elektronisk brev til ordfører og formannskap. Det har nå gått en uke, uten at jeg har fått svar. Mitt leserinnlegg med samme innhold kom heller ikke på trykk i Fremovers papirutgave. Det var nok for langt. Så jeg prøver igjen med en kortversjon:

Det pågår et arbeid med det som skal bli en interkommunal kystsoneplan for Ofoten. Allerede sommeren 2019 ble det lagt ut invitasjon til innbyggerne i Narvik, Hamarøy, Tysfjord med flere om å delta i såkalte innspillsgrupper og komme med innspill innen 30.08.19. Jeg innga som pensjonert advokat og berørt grunneier et fyldig innspill og meldte også min interesse for å sitte i innspillsgruppe. Siden har jeg ikke hørt et knyst. Informasjon om det interkommunale planprosjektet har vært fraværende eller utilgjengelig. Purringer besvares ikke. Hva er det som foregår?

Parallelt med dette har Nordlaks inne to søknader om lakseoppdrett i den delen av Tysfjord som ligger i Narvik kommune. Lokalitetene heter Bergkråa (Kjelkvika) og Grønnstranda (Skrovkjosen). Førstnevnte ble 20. november 2020 innvilget av fylkeskommunen og er nå til klagebehandling hos Fiskeridirektoratet. Så snart det gis klarsignal her, og det kan skje meget snart, så har toget gått. Da er det et faktum at Nordlaks kan sette i gang med god gammeldags oppdrett i åpne merder og produksjon av 2 x 3.120 tonn MTB laks/ørret. Men hvorfor har ikke Narvik kommune benyttet sin adgang til å pause nye oppdrettsanlegg mens den nye kystsoneplan er under arbeid?

Da Narvik kommune utarbeidet sin nåværende kommuneplan, så vedtok man tidlig i prosessen, 04.11.2011, et bygge- og deleforbud for sjøarealene. Da Tysfjord kommune utarbeidet sin kommuneplan vedtok man også bygge- og deleforbud i 2011. Dette er et helt ordinært virkemiddel kommunene har for å sikre at man kan planlegge fremtidig arealbruk uten at det i den tiden planprosessen pågår skjer etableringer og disponeringer som kanskje ikke vil være ønsket i fremtiden.

I forbindelse med Narvik sin nåværende kommuneplan innga Nordland fylkeskommune innsigelse mot at kommunen ikke avsatte arealer til oppdrett. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga kommunen medhold i at lokalbefolkningens interesser måtte veie tyngst og uttalte at:

«Eventuelle nye områder for akvakultur bør ses i et regionalt perspektiv, for eksempel gjennom en regional plan eller interkommunal plan, der også hensynet til villfisken inngår i beslutningen»

Fylkesmannen (statsforvalteren) i Nordland uttalte i brev av 18.11.2019 at:

«Nye Narvik kommune har på sine nettsider annonsert følgende: «I nye Narvik kommune skal innbyggernes medbestemmelse og involvering bli ivaretatt, og i arbeidet med utviklingen av den nye kommuneplanen skal det kjøres en større medvirkningsprosess». Dette inkluderer kommuneplanens arealdel. Både Bergkråa og Grønnestranda vil bli liggende innenfor nye Narvik kommune og vil etter det opplyste undergis en ny arealvurdering».

Men det er jo det motsatt som skjer. Ny interkommunal kystsoneplan er under arbeid, men oppdrett på Narviksida av Tysfjord blir i realiteten holdt utenfor. Kommunen bruker ikke sitt verktøy etter plan og bygningsloven til å pause etableringer mens planarbeidet pågår. Man sitter stille og ser på at oppdrett vedtas etter akvakulturloven med hjemmel i Tysfjords gamle arealplan. En disponering til oppdrett som er meget kontroversiell, som fylkesmannen har frarådet av hensyn til føre-var-prinsipp, naturmangfold og friluftsliv og som helt savner legitimitet i lokalbefolkningen. Hvorfor denne passiviteten? Er det rett og slett fordi det politiske flertallet i nye Narvik ønsker å gi Tysfjords østside til Nordlaks? Og her ser en mulighet for at kan skje «ansvarsfritt» siden man egentlig ikke har bestemt noe som helst?

Nordlaks sin begrunnelse for å få fler lokaliteter i Tysfjord er å kunne spre den produksjonen som i dag skjer på Hamarøysida. Så kan alle disse anleggene på begge sider av fjorden driftes og brakklegges vekselvis, som tiltak mot lakselusa. Det blir ikke en eneste ny arbeidsplass og heller ikke en eneste krone mer i offentlige inntekter av dette. Ulempene for folk og natur er meget store. Narvik er i ferd med å avhende verdifulle sjøarealer for småpenger. Det er en forvaltningsmessig skandale som fortsatt kan avverges av kommunen som planmyndighet. Men det haster noe voldsomt. Kan noen politikere stå frem og forklare offentligheten hva det er som foregår?