Igjen er videregående skoletilbud i Nordland oppe til debatt med forslag til endringer i tilbudsstrukturen.

Det er positivt at det skapes forutsigbarhet gjennom at tilbudet blir 4-årig. Det er viktig for elever, ansatte i skolene, foresatte og arbeidslivet. Det forventes da at de endringer det foreslås å delegere myndighet til å gjøre, blir små sånn at det blir reell forutsigbarhet.

Det er også positivt at hele tilbudet på Naturbruk vg1 blir opprettholdt. Dette gir god forutsigbarhet, og mulighet for mer langsiktig planlegging. Den usikkerheten som har rådet de siste årene, med forslag om nedlegging, med påfølgende kamp for linjer og klasser, er ikke bra i det lange løp. Nå går vi forhåpentligvis inn i ei bedre tid.

Men også innenfor Naturbruk blir det foreslått endringer. Vg2 Skogbruk ved Mosjøen vgs ble i 2019 vedtatt videreført, forutsatt et økt antall læreplasser i 2020. Dette har ikke skjedd.

Fylkesdirektøren sier i sitt innspillsnotat: «Klassen har vært populær og klassen har stort sett vært full hvert år. Utfordringen ligger i at det ikke finnes læreplasser til disse elevene, noe som resulterer i at elevene i hovedsak velger et nytt Vg2-tilbud året etter, gjerne Vg2 anleggsteknikk eller Vg2 arbeidsmaskiner ved Fauske videregående skole. Noen går også over på påbygging. Dette er ingen ønsket løsning.»

Etter at hest og hovslager-linja ble nedlagt har skolen søkt om å få Vg2 heste- og dyrefaget. Her sier fylkesdirektøren i notatet: «Dette ville sannsynligvis blitt et populært tilbud spesielt for jenter som tenker veterinærstudier på høyere utdanning. På naturbruk kombineres dyrekunnskap og realfag, slik at elevene kan begynne direkte på veterinærstudiet etter videregående skole. Søkertallene til Vg2 heste- og hovslagerfaget har tidligere vært god og har vært et viktig rekrutteringstilbud til jenter innenfor naturbruk. Gjennom omlegging til Vg2 heste- og dyrefaget ville tilbudet åpne for rekruttering til et bredere utvalg yrkesgrupper i arbeidslivet i Nord-Norge. Oppretting av tilbud innenfor utdanningsprogrammet er derimot kostbart, langt mer kostbart enn oppretting av andre yrkesfaglige utdanningstilbud. Med bakgrunn i dette foreslås det derfor ikke å opprette Vg2 heste- og dyrefaget i stedet for vg2 skogbruk i denne perioden. Med begrunnelsen som vist over, legges Vg2 skogbruk ned fra skoleåret 2021-2022.»

Nordland Bonde- og Småbrukarlag krever at ungdom utdannes til å kunne løse de framtidige oppgaver i det grønne skiftet i Nordland. Oppgaver som veterinære tjenester i kommunene, maskinkjørere med kunnskap om å håndtere og ivareta den levende organismen matjord, skogbrukere på alle nivå fra hogst og stell til nye oppgaver innenfor bionæringer, avløsere, bønder og verdiskapere på bygdene. Nordland trenger sterke grønne utdanninger!