Gå til sidens hovedinnhold

Evenes utvikling: – Avinor fortrenger private

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Finansavisen 24. april påstår Avinors kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud at «Avinor fortrenger ikke private».

Denne usannhet påstås i forbindelse med planlagt privat næringsutbygging ved Evenes flyplass, og utbyggers protester mot bevisst og systematisk motarbeidelse og undergraving fra Avinor.

Hun henviser til Avinor som statlig aktør med samfunnsoppdrag for å tilrettelegge for infrastruktur i landet, hvor privat grunnavståelse fra private er vanlig praksis i følge henne. For ytterlig tilsløring og forvirring, henviser hun til tidligere ekspropriasjoner i forbindelse med bygging av flyplassen for cirka 50 år siden. 

Denne saken gjelder verken bygging av flyplass eller samfunnsoppdrag spesielt tildelt Avinor. Saken har sin bakgrunn ene og alene i at Avinor AS parkeringsservice ved flyplassen, er desidert taper i konkurranse med den private parkeringsservice på naboeiendommen. For å kompensere for manglende konkurranseevne, og for å skaffe seg urettmessig fortrinn, misbruker Avinor sitt statlige eierskap, - blant annet ved å henvise til samfunnsoppdrag og behov for ekspropriasjon.

Henvisning til grunnavståelse fra private som vanlig praksis, er en villedende avsporing. I denne forbindelse gjelder det Avinors bevisste urettmessige forsøk på å tilrive seg privat eiendom for egen kommersiell virksomhet, og spesielt for å forhindre konkurranse. Som eget rettssubjekt, må Avinor AS bedrive sin kommersielle virksomhet på konkurransemessig like vilkår med andre aktører. Forsøk på å legitimere virksomheten med statlig samfunnsoppdrag, samfunnsansvar og lignende, er bløff og forsøk på maktmisbruk ved villedning.

Mens den private døgnparkering på Evenes er 40 kroner, er tilsvarende 125 - 225 kroner på Avinors parkeringsområde. Den private parkering med cirka 750 plasser, er stort sett fullt belagt, mens Avinors parkering lider sterkt under mangel av parkerte biler. Uten konkurranse og med monopol for Avinor, ville med stor sannsynlighet parkeringskostnadene på Evenes flyplass vært doblet slik prisene er ved andre flyplasser hvor Avinor har monopolisert parkeringsservicen.  

I Avinors «Masterplan for Evenes Flyplass» fra 20. oktober 2017, omtaler Avinor parkeringssituasjonen på følgende måte, - sitat: «Parkering er en av lufthavnas hovedinntektskilder med om lag 1.000 parkeringsplasser. Den er i seinere år under hardt press på grunn av lokal konkurrent med areal nært terminal, med svært lave priser».

Ja tenk det, - den private parkeringen holder svært lave priser til glede for de reisende, og dette passer altså Avinor meget dårlig.  Avinors nederlag ved kommersiell konkurranse, mener tydeligvis Avinor må løses ved ekspropriasjon og utradering av privateid konkurranse.

I Masterplanen foreslås det uten blygsel utvidelse av Avinors egen parkeringsplass til å omfatte også cirka 2/3 av det private parkeringsarealet, og dette begrunnes med at Avinor har et samfunnsansvar for å sikre tilstrekkelig parkeringstilbud på flyplassen. Det skal altså være godt samfunnsansvar å utvide en tom parkeringsplass på bekostning av en full privat parkeringsplass.  De fleste vil mene at det er den private parkeringsoperatøren som viser samfunnsansvar ved å tilby publikum parkering til en kostnad som også de svakere bemidlede kan ha råd til. 

Evenes Utvikling AS har ved begjæring om dokumentinnsyn fått bred dokumentasjon for hvordan Avinor for å forhindre kommersiell konkurranse ved flyplassen, har manipuler saksbehandlingen både hos Evenes kommune, hos Forsvarsbygg og hos Statens Vegvesen. Varsler og klager i disse anledninger er under vurdering både i berørte departementer, hos konkurransedirektøren, samt hos Sivilombudsmannen. En rettstvist synes uunngåelig i saken, og da vil omfanget av den forvaltningsmessige uryddige prosessen bli skikkelig belyst, og feil vil bli krevd opprettet. 

Stortinget behandlet eiermeldingen for Avinor for ca. et halvt år siden. Regjeringens forsøk på vingeklipping ved å begrense Avinors operative aktivitet innen områder som det er liten eller ingen berettigelse for å ivareta med et statlig eid aksjeselskap, vant bare i noen grad frem overfor opposisjonen.

Kommentarer til denne saken