Fem av Høyres stortingsrepresentanter har i Stortinget torsdag formiddag 15. februar fremmet et såkalt Dok. 8-forslag om å styrke eiendomsretten gjennom å oppheve boplikten. Vel 70 kommuner her i landet har kommunale forskrifter etter konsesjonslovens §7, men dette er et tema som diskuteres også i en lang rekke andre kommuner.

Bakgrunnen for at dette forslaget fremmes er enkel:

I Høyres program for 2005-09 står det: «Høyre vil derfor gjennomgå lovverket under ett for å bedre mulighetene til rekruttering, og vil redusere den offentlige reguleringen ved å fjerne konsesjonsloven og fjerne delingsforbudet i jordloven.»

I en enstemmig uttalelse fra Høyres sentralstyre 15. januar 2006 ble dette fulgt opp. I Mulighetslandet uttales det «Den private eiendomsretten må styrkes blant annet ved å ved å fjerne delingsforbudet i jordloven, avvikle boplikten på alle typer landbrukseiendommer og oppheve konsesjonsloven.»

Ved å fjerne konsesjonsloven, fjernes også retten for kommunene til å innføre boplikt. En EU-dom har nylig aktualisert saken. Den dommen kan få konsekvenser for hvordan boplikten kan praktiseres i Norge.

Boplikt gjelder generelt på landbrukseiendommer over en viss størrelse. I tillegg kan kommunene vedta lokal boplikt. Det er en viss sympati, også i Høyre, for at kommunene skal kunne pålegge boplikt i pressområder for fritidsbolig, for eksempel på Sørlandet. Boplikten er likevel et sterkt inngrep i den personlige eiendomsrett, den er i mange tilfeller lett å omgå, den skaper kontrollproblemer og det er ikke dokumentert at den bidrar til å øke folketallet. Derfor mener forslagstiller at det heller ikke er grunnlag for å beholde kommunal boplikt.

Forslaget beskriver ulike sider ved boplikten og en undersøkelse som universitetet på Ås (UMB) har gjennomført. Undersøkelsen konkluderer med at boplikten ikke fører til økt heltidsbosetting i forhold til sammenlignbare kommuner uten boplikt. Derimot har boplikten flere uheldige konsekvenser både for eiere av bolig med boplikt og for eiendomsmarkedet. Forslaget konkluderer med at boplikt for alle eiendommer må fjernes gjennom å oppheve konsesjonsloven.

Anne-Rita Nicklasson, leder Nordland Høyres Kvinneforum/Nestleder Høyres Kvinneforum