Nedbygging og sentralisering av helsetjenester skaper sor utrygghet blant folk i fylket. Vi vil særlig peke på den negative følgen dette har for kvinnene. Det er med på å skape uro og usikkerhet – noe som vil få både bosettingsmessige og helsemessige negative følger.

Senterkvinnene trodde at intensjonen med helseforetaksloven var å gi befolkningen helsetjeneste med bedre innhold og tilgjengelighet, ikke reduserte tilbud.

Med den geografi og de klimatiske forhold Nordland har, er det vanskelig å komme frem både på vei, til havs og med luftambulanse. Det ser ikke ut for at

problemstillinger knyttet til den akuttmedisinske kjeden er avklart, før vedtak skal fattes. Senterkvinnene mener denne kjeden, bestående av primærhelsetjenesten, ambulanse og sykehusenes akuttberedskap, må styrkes for å kunne opprettholde en faglig og trygg akuttberedskap.

Styret i Helse Nord RHF har tidligere presisert at formålet med en endring av akuttkirurgi og fødeberedskap forutsettes å gi bedre kvalitet. Nordland Senterkvinner vil påpeke at redusert tilbud ved sykehusene ikke gir bedre kvalitet, og oppfordrer styret i Helse Nord RHF: Lytt til den motstand som er reist !

Vi ber derfor Helse Nord RHF gjøre følgende vedtak: Alle sykehusene i Nordland skal ha kirurgisk akuttberedskap i tråd med dagens drift. Videre skal alle sykehusene i fylket ha fødetilbud slik de ha det nå.

Styret i Nordland Senterkvinner, Janne Skjelmo Nordås, Heidi Solhaug, Mary Eide, Laila Christoffersen, Hege Benedikte Dammen, Vigdis Seljeli Angelsen og Hilda Egerdahl