Hans påstand er at retorikken i distriktspolitikken er i full skjæring med virkeligheten. Politikere som vil snu flyttestrømmen, driver en politikk som forsterket flyttestrømmen. Satsingen blir for puslete og små, og legger ikke nok til rette for sterke regionsentra og byer utover landet.

Han har et svært godt poeng. Sommerens tall fra statistisk sentralbyrå viser at strømmen av flyttinger går til de mest sentrale delene av landet. De største strømmene går fra Nord-Norge og Vestlandet til det sentrale Østlandet. Tendensen de siste årene er en økende utflytting fra de minst sentrale kommunene og en markant økning i innflytting til de mest sentrale kommunene.

Sentraliseringseffekten akselereres ved press i økonomien, noe som absolutt er tilfelle i Norge i dag. Det koker i arbeidsmarkedet, oljeinntektene øker og presser økonomien til bristepunktet. Politikere vil bygge mer velferd og derav tas det finansielle løft som ytterligere presser økonomien.

Rattsø's poeng forsterker min oppfatning av viktigheten av sterke regionsenter. Narvik skal være et slik regionsenter. Regionsenteret Narvik skal være ankeret som sikrer arbeidsplassene og service til folk som vil bo på landet. Våre omkringliggende kommuner vil tjene på dette under forutsetning av at Narvik evner å samarbeide og være inkluderende. Til nå har ikke dette arbeidet vært prioritert høyt nok, dette vil Narvik Arbeiderparti endre på i kommende periode. Et første skritt er allerede tatt ved at de rød/grønn partiene og LO i Ofoten-kommunene i mai møttes for å diskutere fellessaker som vi ønsker å fronte mot sentrale myndigheter. Den gangen var det fokus på sommerlukket fødestue, nå er det Evenes Flystasjon. Neste gang er det kanskje Hålogalandsbrua og NEW?

Lokalpolitikerne i Narvik må bli mer tydelige i kommunikasjonen mot sentrale myndigheter hva angår spredning av den nasjonale veksten. Oslo fylles til bristepunktet. Hvis vi ønsker å bli et regionsenter, så må vi benytte en mer profesjonell og strategisk taktikk for å få gjennomslag. Bodø og Tromsø har forstått hvordan disse mekanismene fungerer - det er på tide at Narvik kommer etter. Derfor har Narvik Arbeiderparti programfestet å avsette ressurser til å jobbe målrettet mot sentrale myndigheter. Denne jobben må gjøres i et fellesskap med næringslivet og med felles målsettinger, samse tak. Denne arenaen har ikke plass til ”løse kanoner” og selvoppnevnte høytideligheter.

Hans Ola Pedersen

Narvik Arbeiderparti

Regionsenteret Narvik skal være ankeret som sikrer arbeidsplassene og service til folk som vil bo på landet.