Likeverdig samfunn - for alle  

Av
DEL

LeserbrevDe aller fleste mennesker ønsker å ta en utdanning for å bli en del av arbeidslivet, og har forventninger om å leve selvstendig og frie liv Dette gjelder også de med nedsatt funksjonsevne. De funksjonshemmede ønsker et samfunn der de også kan være en del av samfunnet, - med rettigheter og plikter - på lik linje med alle andre. Funksjonshemmede må selv få delta og bidra til full likestilling og samfunnsdeltakelse, ut fra egne forutsetninger og interesse. For de fleste er det trivsel- og helsefremmende å være i jobb. Arbeide er også grunnlaget for å forsørge egen familie.

I 2013 vedtok Stortinget å ratifisere FN- konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Likevel møter personer med nedsatt funksjonsevne fortsatt barrierer som hindrer like muligheter til aktivitet og deltakelse på alle arena i samfunnslivet.

Idrett og friluftsliv

Engasjementet innen idrett og friluftsliv må være begrunnet i at alle skal gis økt livskvalitet gjennom variert tilbud – uavhengig av alder og ferdigheter - og i tråd med statens visjon om idrett og fysiske aktiviteter - for alle. Alle skal ha muligheten til å drive idrett og friluftsliv som trivselsskapende og helsefremmende, både i idrett, i nærmiljøet og i naturen for øvrig.

Aktivitetene må være inkluderende og tilpassede tiltak for personer med nedsatt funksjons-evne og andre med spesielle behov.

Arbeidslivet

Arbeidslivet er en av de viktigste arena for menneskelig utfoldelse. Samfunnet må ha som overordnet mål å legge til rette for at alle mennesker, gjennom arbeide, kan tjene til livets opphold. Det påligger det offentlige et spesielt stort ansvar for å ansette langt flere kvalifiserte med funksjonsnedsettelse i egen etat, fordi de selv har fastslått viktigheten av at funksjons-nedsettelse ikke skal være ett hinder for å komme i arbeide.

Et viktig tiltak for en mer aktiv rekrutteringspolitikk med sikte på å ansette flere med nedsatt funksjonsevne, er å utarbeide en -handlingsplan. Handlingsplanen må inneholde konkrete måltall og virkemidler for hvordan staten, fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunene, innenfor de ulike sektorer, skal ansette flere med nedsatt funksjonsevne. Alle forvaltnings-nivåer må her ta et ansvar om vi skal få resultater. Faste hele stillinger er, og skal være hovedregelen i arbeidslivet, også for de med nedsatt funksjonsevne.

Uten en bevist og aktiv rekrutteringspolitikk fra offentlig side vil flere med nedsatt funksjonsevne fortsatt møte stengte dører inn i arbeidslivet. NAV må få en tydeligere forpliktelse til å tilrettelegge for at funksjonshemmede kan få tilrettelegging i arbeidslivet, i samarbeide med næringslivet.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags