Det er nødvendig å redefinere vårt forhold til naturen, ressursutnyttelse og bærekraft. Denne helt nødvendige tilpasningen av tanke- og levesett vil vi kunne gjennomføre helt uten at det vil føre til den arbeidsledigheten og kaoset som våre politiske motstandere, i sin fornektelse av de økologiske realitetene, advarer mot. -Vi må endre måten vi utnytter naturen på. Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er måten vi bruker arealene.

Tysfjordhummer

I Brage hummer-rapport beskrives Tysfjord-hummeren som i så stor egenart at et spesielt vern og forvaltning tilrådes. I interkommunal kystsoneplan, med foreslåtte plassering av nye anlegg, ser man konflikt mellom kjentmanns kvalitative kunnskaper om hummerens oppvekst- og leveområder og atter en gang oppdrettere som vil bygge disse arealene ned. Det er nødvendig å få fortgang i en parallell prosess for fredning av den større og fruktbare hummeren, minstemål er ikke tilstrekkelig.

Hele området rundt Haukøy inklusiv Stefjord, Tømmeråsfjord, Haukøyfjord, har vært og er betegnet som gode leve og oppvekstområder for Tysfjordhummer. Dette kan dokumenteres med historiske skriv fra bygdebok (B. Evjen), Havforskningsinstituttet (Agnalt m/flere) og ikke minst ut fra forundersøkelse i forbindelse med tidligere planer om havbeite for hummer utført av Nordlandsforskning med flere (2005-2006).

Naturen, også kysten har fått betale en høy pris for verdens uhemmede økonomiske vekst de siste tiårene. Mens det globale bruttonasjonalprodukt per innbygger har doblet seg siden 1992, har verdens bestand av naturressurser blitt redusert med 40 prosent.

De aller fleste forstår at vi ikke kan fortsette å planlegge for naturutbytting, der fellesskapet og folk sitter igjen med mindre, mens sveitsiske pensjonsfond og kypriotiske milliardærer gis stadig større del av kaka.

-Å føre den type politikk for lille Narvik påfører allerede stor belastning på folk.