Utviklingen går feil vei. Gods blir overført fra jernbanen til vei, og EØS åpner for at utenlandske sjåfører kan kjøre varetransport innad i Norge, såkalt kabotasje. Ulykkene har også vært mange i vinter, vogntogene flere og større. Generelt er ulykkesrisikoen for utenlandske vogntog tre ganger høyere enn norske.

3000 vogntog kommer daglig over grensa til Norge. I fjor økte antallet vogntog på norske veier med 40000. Sju av ti utenlandske sjåfører får dårlig lønn, helt ned i 30 kroner timen, kjøre- og hvilebestemmelsene overholdes ikke. De ulike konkurranseforholdene i transportbransjen presser også norske sjåfører. Det fører til sosial dumping, dårligere rekruttering i bransjen i Norge, og det svekker nytenking hvor transportsektoren utvikler kombinasjonen med båt, tog og bil, med mer effektive systemer.

I EU diskuteres nå full liberalisering av transporten, den såkalte «EUs veipakke.» I dag er kabotasje begrenset til at utenlandske vogntog kan kjøre 3 turer over 7 dager innad i Norge og må ikke returnere til hjemlandet før de tar nye turer innad i Norge. Kabotasje kan om få år bli sluppet fritt gjennom EØS. Noe av det samme gjelder for turbusser.

Gradvis innføres «fri konkurranse» i transportsektoren, den politiske, offentlige styringen svekkes. Taperne er miljøet, sikkerheten, arbeidsforholda, og norske arbeidsplasser som erstattes av billig utenlandsk arbeidskraft. I dag er transportsektoren en viktig næring for distriktene med nær 80000 ansatte.

Flere bedrifter viser også ansvar og nekter å ta imot varer fra slik farlig transport.

Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Lastebileierforbund, Norsk Lokomotivforbund, Norsk Jernbaneforbund, Miljøbevegelsen og en rekke andre organisasjoner protesterer på den fortvilte utviklingen i transportsektoren. De stiller en rekke krav både til regjering og EU.

Det er viktig at både fylkes- og kommunepolitikerne deltar i protesten og reiser konkrete forslag som kan snu utviklingen; – full kontroll på grensa og hyppigere på veiene, strenge krav til akseltrykk, vinterdekk, krav om sertifikat for glattkjøring, egne hvilerom for sjåførene, krav om at autopass og bøter blir betalt på stedet, et klart nei til «EUs nye veipakke,» overføring av gods fra vei til båt og bane, er blant de kravene norske politikere må kreve