Forsvaret ønsker en massiv oppbygging rundt flystasjonen på Evenes, og Ofoten tiltenkes en betydelig rolle i Forsvarets langtidsplan

– Jeg forventer at fokuset på Ofoten blir vesentlig større enn det som så langt er signalisert når forsvarsministeren legger frem langtidsplanen for forsvaret klokken 12 i dag, sier journalist Ragnar Bøifot i Fremover.

Han har fulgt arbeidet med denne og tidligere langtidsplaner tett.

Ut fra de siste lekkasjene, ønsker Forsvaret å bygge opp rundt Evenes i en slik størrelse at flystasjonen vil bli større enn det Bodø hovedflystasjon er i dag.

Ved hovedflystasjonen er det i dag rundt 350 ansatte. Antallet er betydelig redusert etter vedtaket om å etablere Ørland hovedflystasjon. I 2011 var det rundt 1.000 ansatte ved flystasjonen.

– De siste lekkasjene Fremover nå sitter på gjør bildet tydeligere enn tidligere.

– Forsvaret ønsker å kraftsamle på Evenes og i Ofoten. Denne modellen gir forsvarssjefen mest igjen for pengene, i stedet for å spre et presset forsvarsbudsjett rundt på flere baser.

At det kommer til å skje noe ekstra i tilknytning til Evenes underbygges av at det nå i formiddag er innkalt til pressekonferanse på Evenes flystasjon. Det skjer samtidig med at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holder pressekonferanse om langtidsplanen i Oslo.

På Evenes skal Regina Alexandrova, som er medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen for Høyre, fortelle hva som blir tilført Evenes og Ofoten.

Det er tidligere besluttet at Evenes skal bli fremskutt base for luftforsvarets nye F35 kampfly. I tillegg er det kjent at Evenes er ønsket som base både for den nye maritime overvåkningskapasiteten bestående av fly og droner. De siste lekkasjene går ut på at P3 Orion vil bli erstattet av P8 Poseidon.

– Vi ser også konturene av at antallet kampfly på Evenes kan bli økt. Årsaken er økt fokus på nordområde i tillegg kan det være et behov for å avlaste Ørland.

I tillegg skal Evenes flystasjon skal sikres.

– Infrastrukturen tilknyttet sikring av Evenes flystasjon og områdene rundt Ofoten skal også sikres. Ofoten er tiltenkt en sentral rolle for mottak av egne og allierte styrker.

– Det er snakk om å bygge opp ikke bare en sikring av flystasjonen, men et større områdeforsvar av Ofoten, sier Bøifot.

Det er de store kostnadene knyttet til basesikring og områdeforsvar som tvinger fram en nedleggelse av Andøya flystasjon.

Dette skriver regjeringen om Evenes:

• Samling av kampfly og maritime patruljefly på Evenes, beskyttet av langtrekkende luftvern og baseforsvar, gir en kompakt og effektiv løsning som gir god beskyttelse av Luftforsvarets ressurser. I tillegg er Evenes et område som er viktig for mottak av allierte styrker. En samling av ressursene på Evenes, beskyttet av langtrekkende luftvern, er derfor den beste løsningen operativt.

• Evenes er med sin beskjedne og spredte bebyggelse i tillegg bedre rustet mot støyutfordringer enn hva som er tilfellet på Andøya. Støyforholdene var en avgjørende faktor ved valget av Evenes fremfor Andøya som fremskutt kampflybase i forrige langtidsplan.

• Evenes er den sist etablerte av Forsvarets flystasjoner, og mye av eksisterende bygg og anlegg kan derfor gjenbrukes. Spesielt gjelder dette nødvendige fasiliteter for kampfly, luftvern og baseforsvar.

• En base på Evenes har også personellmessige fordeler. Nærheten til Harstad og Narvik gir muligheter for jobb og utdanning for ansattes familier som skal bosette seg i området. Regjeringens forslag om en samling av aktiviteten på Evenes innebærer en økning på om lag 600 ansatte og over 300 vernepliktige på Evenes. På grunn av mindre personell og stordriftsfordeler for støttefunksjonene på bakken, har dette alternativet driftskostnader som ligger om lag 200 mill. kroner lavere pr. år fra 2027 sammenlignet med en delt løsning.

• Den foreslåtte samlingen av aktivitet på Evenes medfører behov for investeringer til administrasjonsbygg, forlegninger og boliger. I tillegg er det behov for investeringer i flyoperative fasiliteter, om lag 700 mill. kroner til sikringstiltak og om lag 150 mill. kroner til støyrelaterte tiltak.

• Nødvendige sikringstiltak innebærer blant annet ytre og indre perimetersikring, overvåkingssystemer og post- og varemottak. Utredningen av sikringstiltak er basert på nytt lov- og regelverk samt erfaringer fra etablering av kampflybasen på Ørland. Behovet for støyrelaterte investeringer har økt sammenlignet med beregningene lagt til grunn i Prop. 73 S (2011–2012), på grunn av en strengere tolkning av regelverket for krav om tiltak. Totalt er det beregnet et investeringsbehov på om lag 3,5 mrd. kroner for samlingen av aktiviteten på Evenes.

• F-35 skal overta NATOs kampflyberedskap (QRA) med utgangspunkt på Evenes.

• Luftforsvarets operative virksomhet vil på sikt være konsentrert rundt Luftoperasjonssenteret NAOC (National Air Operation Center) på Reitan, hovedbasen for F-35 kampfly på Ørland, en fremskutt base for kampfly og base for maritime patruljefly på Evenes

• Regjeringen legger videre opp til en ytterligere styrking av luftvernet gjennom anskaffelse av nye luftvernsystemer med langtrekkende luftvernmissiler og sensorer. Samlet skal disse systemene være i stand til å beskytte kampflybasen på Ørland, allierte mottaksområder i Trøndelagsregionen og basen på Evenes

• Det etableres luftvernstridsgrupper på Ørland og Evenes flystasjon.

• Regjeringen legger opp til å anskaffe nye maritime patruljefly til erstatning for dagens P-3C Orion. Regjeringen anbefaler at 333 skvadron flyttes og at den vil operere med de nye flyene fra Evenes flystasjon, jf. kapittel 6.1.2.

• Regjeringen anbefaler å etablere én base for kampfly og maritime overvåkingsressurser beskyttet av langtrekkende luftvern og baseforsvar på Evenes. Samtidig anbefales Andøya flystasjon nedlagt. Dagens P-3 Orion-fly videreføres på Andøya frem til nye maritime overvåkingsfly innfases på Evenes i perioden 2020–2023.

• Regjeringen har lagt en helhetlig vurdering av både operative og økonomiske konsekvenser til grunn for forslaget om å samle aktiviteten på Evenes. Denne løsningen gir best operativ evne til lavest kostnad.