Som administrasjonen i Helse Nord stilte inn på; Kirkenes gikk foran Narvik i prioriteringskøen av oppstart på nye sykehus.

Her er vedtaket de gjorde:

- Narvik og Kirkenes er to områder i Nord-Norge med betydelig vekstpotensiale. Lokalsykehusene utgjør en viktig forutsetning for utvikling av livskraftige lokalsamfunn. Styret i Helse Nord RHF vil understreke behovet for mer tidsmessige sykehusbygg i Narvik og Kirkenes, og at dette må løses gjennom nybygg. Behovet for nye sykehusbygg vurderes som likeverdig på de to stedene.

Styret legger til grunn at investeringsprosjektene/-midlene må fordeles i regionen over tid, når behovene er likeverdige. Målsettingen er å realisere begge prosjektene så raskt som det er planleggingsmessig og økonomisk mulig. Styret vil arbeide for at oppstart av begge bygg kan realiseres innen 2015/2016.

Nybygg ved Helse Finnmark Kirkenes prioriteres tidsmessig foran nybygg ved Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. Innfasing med fastsettelse byggestart og driftsstart for prosjektene legges frem for styret sammen med rulleringen av investeringsplanen i juni 2011.

Oppstart av forprosjekt i Kirkenes avventes til etter at Helse- og omsorgsdepartementets eierdialog med Helse Nord om konseptrapporten er gjennomført, og den faglige myndighetsvurdering og godkjenningen foreligger. Styret ber adm. direktør legge frem budsjett for et forprosjekt, når tilbakemelding og faglig godkjenning foreligger.

Konseptrapport for Narvik bes lagt frem for styret i mars 2011. Videre arbeid med forprosjektet i Narvik starter etter godkjenning av konseptrapporten i Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret viser til styresak 120-2010 Innspill til statsbudsjett 2012, punkt 3 i vedtaket. Her ba styret om et investeringstilskudd på 600 mill. kroner til nybygg i Kirkenes over Statsbudsjett 2012. Et positivt svar i denne saken vil fremskynde oppstart av nybygg både i Kirkenes og Narvik.