Andersen er sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund. Hun er redd for at lokalisering av ny hovedflystasjon til Harstad-Narvik kan ødelegge den tradisjonelle markasamiske bosettingen i området.

Bekymret

I en pressemelding uttaler Andersen at hun er meget bekymret for de enorme konsekvensene det vil få for den markesamiske befolkningen og markesamiske kulturen.

Handle raskt

Hun ber Sametinget snarest om å kontakte forsvaret og sentrale myndigheter og forlange at det gjennomføres en grundig konsekvensutredning både i forhold til urfolksperspektivet, miljø, sosiale og økonomiske konsekvenser ved en etablering av hovedflystasjon.