– Eksakte beløp kan jeg ikke gi ennå, men det dreier seg om flere hundre millioner kroner fra statens side, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I statsbudsjettet, som legges fram tirsdag, vil regjeringen skissere prinsippene for statlig medfinansiering av den nye brua som er planlagt bygd nord for Narvik.

Hovedgrepet her er nedleggelse av flyplassen i Narvik. Som motytelse stiller staten opp med penger for å realisere den nye brua, som vil forkorte reisetiden fra Narvik—området til Evenes betydelig. Den nye bruprosjektet er kostnadsberegnet til 2,2 milliarder kroner medregnet aktuelle tilførselsveier.

Med dette varsler Kleppa i realtiten et nytt prinsipp, der en nedleggelse av en flyplass kan finansiere en ny bru eller en annen veiløsning som alternativ.

Lokale initiativ

I regjeringserklæringen fra Soria Moria lover de rødgrønne at dagens flyplasstruktur skal ligge fast med mindre det kommer lokale initiativ for endring.

– I den nasjonale transportplanen varslet regjeringen vilje til å se nærmere på hvordan innsparte midler ved nedleggelse av Framnes flyplass i Narvik kan brukes til finansiering av Hålogalandsbrua. Regjeringen har nå avklart hvordan dette blir, forklarer Kleppa og viser til at dette omtales i statsbudsjettet.

– Avinor står foran krav om opprustning av flyplassen i Narvik. Ved en nedleggelse av flyplassen kan de innsparte midlene her brukes til finansiering av ny bru. I tillegg varsler regjeringen at vi vil stille opp med et engangsbeløp som følge av innsparte midler på statlig kjøp av flyruter. Her regner vi oss fram til et gjennomsnittlig beløp for 30 års drift, sier Kleppa.

Engangsbeløp

– Hva det totalt sett blir av tilskudd fra statens side, må vi komme tilbake til, men vi vil stille opp med et samlet engangsbeløp, sier samferdselsministeren.

Hun berømmer det lokale initiativet som er tatt fra Ofotens side. Hun karakteriserer det som konstruktivt og kreativt.

– Men denne avklaringen som regjeringen nå kommer med, så har vi kommet et viktig skritt videre fram mot realisering av bruprosjektet nord for Narvik. I tillegg til statens bidrag vil bompenger og lokale bidrag kunne sikre prosjektet. Så snart den endelige avklaringen foreligger, så vil regjeringen legge fram en proposisjon overfor Stortinget med sikte på byggestart så snart som råd er.

– Kan du antyde en tidshorisont?

– Vi bør ha avklart finansieringsplanen i løpet av 2011, sier Kleppa. (ANB)

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa varsler at regjeringen vil bidra med flere hundre millioner kroner tilbygging av Hålogalandsbrua. (Foto: Terje Pedersen, ANB)