Satser på utvikling

KUMULERT: Velgernes muligheter til å bestemme hvilke kandidat som kommer inn i kommunestyret, er betydelig redusert på Sps liste fordi partiet allerede har sikret disse fire første kandidatene ved kumuleringer. Her fra venstre: Varaordførerkandidat Morten Berg, ordførerkandidat Rita H. Roaldsen, Anita Karlsen og Trond Andreassen.Foto: Harold Jenssen

KUMULERT: Velgernes muligheter til å bestemme hvilke kandidat som kommer inn i kommunestyret, er betydelig redusert på Sps liste fordi partiet allerede har sikret disse fire første kandidatene ved kumuleringer. Her fra venstre: Varaordførerkandidat Morten Berg, ordførerkandidat Rita H. Roaldsen, Anita Karlsen og Trond Andreassen.Foto: Harold Jenssen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

– Vi vil fortsatt ha en sterk og positiv utvikling i Gratangen med næringsutvikling, boligbygging og gode tjenester for innbyggerne.

DEL

Slik åpnet Sps ordførerkandidat, Rita H. Roaldsen, pressekonferansen da hun nylig presenterte Gratangen Senterpartis program for 2015–19. Hun understreket at Sps politikk har tro på mennesker og lokalsamfunnets evne til selv å skape sin egen framtid.

Trygghet og livskvalitet

– Gratangen Senterparti mener at alle innbyggere i Gratangen kommune skal sikres god tilgang på offentlige helse-, omsorgs- og sosialtjenester av god kvalitet. Vi skal være pådriver og medvirke til helsefremmende og forebyggende arbeid innen helse og omsorgstjenesten. Vi vil jobbe for at ambulansen fortsatt skal være I kommunen og vil videreføre legevaktsamarbeidet med Narvik kommune og arbeide for å opprettholde akuttmedisin/kirurgi og fødetilbudet ved Narvik sykehus, og vi vil få bygd om deler av andre etasje av det gamle sykehjemmet til omsorgsboliger, sier Rita H. Roaldsen.

– Barn og unges oppvekstvilkår legger grunnlaget for barns helse, samt fysiske og sosiale utvikling. Et godt barnehagetilbud og en god skole er en viktig del av grunnlaget for en trygg oppvekst. Det skal være fokus på at barn skal vokse opp uten å være utsatt for mobbing, vold og overgrep.

– Vi vil oppfylle kommunens rolle ved å betale renter og avdrag på et lån gitt til opprusting av bygget med tre mill. kroner. Sp vil ved behov utvide åpningstiden på skolefritidsordningen med to uker ut over skoleåret.

Økt befolkningsvekst

Senterpartiet vil at Gratangen kommune skal være en attraktiv bokommune. Kommunen skal ha tilgang på boliger og byggeklare boligtomter for å øke bosettingen og folketallet. Ved ferdigstillelsen av Hålogalandsbrua, ny- etablering på Brattberg industriområde og Postterminal i Bjerkvik, er det stort behov for boliger og byggeklare

tomter i kommunen. Sp går inn for å oppheve ordningen med nullkonsesjon for å redusere saksbehandling og bedre privat lånefinansiering til boligformål, sier Roaldsen.

Styrke innovasjon

Senterpartiet vil føre en politikk som utløser potensialet for verdiskapning og nye arbeidsplasser. Lokale naturressurser, lokalkunnskap, samarbeid og kreativitet, gir oss store muligheter til å skape nye arbeidsplasser i Gratangen fremover. Vi vil medvirke til en videreutvikling av landbruket og legge til rette for lokal matproduksjon. Styrke den lokale sjarkflåtens muligheter til å drive fiske, og videreutvikle arbeidsplasser knyttet til oppdrettsnæringen.

Kirke/kultur

Gratangen kirke skal være en viktig del av lokalsamfunnet og den viktigste bidragsyter for lokalsamfunnets kristne kulturarv. Vi vil arbeide for å opprettholde egen sokneprest og dagens nivå på drift av kirkelige tjenester. Vi vil også opprettholde diakonistilling som en viktig del av menighetsarbeidet, samt bedre parkeringsforholdene ved kirken. Vi vil også at frivilligheten I nærmiljøene skal blomstre. Vi vil at nye arbeidsinnvandrere og innflyttere får et introduksjonsmøte med lokale frivillige organisasjoner, og at det legges til rette for norskopplæring. Vi sier ja til å bevare søndagen som en dag for frivillighet, folkehelse og felles- skap, og si nei til flere søndagsåpne butikker. Sp vil arbeide for at Gratangen skal bestå som egen kommune, og vi sier nei til tvang I kommunereformen, understreke Roaldsen.

Samferdsel

Gratangen Sp vil arbeide for utbedring av fylkesveiene, ferdigstille gang- og sykkelvei i Gratangsbotn, etablere skoleskyss/pendlerskyss til Narvik etter ferdigstillelse av Hålogalandsbrua, presiserte Sps ordførerkandidat og viste til partiets fyldige redegjørelse I partiprogrammet.

Artikkeltags