Skjomnes har pekt seg ut

Store områder: Dette kartutsnittet viser deler av de områdene som har vært vurdert. Av dem som fortsatt er aktuelle, er ikke Grundstadvika med på utsnittet. Rød stiplet linje er mulig ny jernbanetrasé, mens grønn linje er mulig ny trasé for vei og eventuelt også jernbane.

Store områder: Dette kartutsnittet viser deler av de områdene som har vært vurdert. Av dem som fortsatt er aktuelle, er ikke Grundstadvika med på utsnittet. Rød stiplet linje er mulig ny jernbanetrasé, mens grønn linje er mulig ny trasé for vei og eventuelt også jernbane.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

– Vi er tett innpå at vi trekker konklusjonene våre. Om en knapp måned overleverer vi disse til kommunen.

DEL

Forretningsutvikler Ragnar Krogstad i Narvik havn konstaterer at man nå er helt i sluttspurten i arbeidet med å vurdere hvor nye havneområder i Narvik kan lokaliseres.

Etter 5. august skal Narvik kommune ta arbeidet videre i en prosess som vil ende med en politisk beslutning en eller annen gang i løpet av 2016.

Tre områder

Flere alternativer har vært lagt på bordet, og etter at de med minst realisme i seg har falt fra, står man nå tilbake med tre nye, mulige havneområder i tillegg til Narvikterminalen på Fagernes – som vil bestå som havn, uansett hvilke nye områder man velger.

De tre områdene som vurderes nå er:

* Grundstadvika

* Håkvik/Skjomnes

* Grindjord

– Grundstadvika, rett utenfor Hålogalandsbrua som er under bygging, er allerede vedtatt disponert til malmhavn.

– Spørsmålet vi må ta stilling til her er om vi skal holde på dette, siden vi både har et utskipningsanlegg på Fagernes, samt at vi vil få vesentlig større armslag om vi etablerer ny mineralhavn ved Grindjord, like ved Skjombua sør for Narvik.

En industri- og konteinerhavn for Narvik vil trenge store arealer. Her står man i realiteten tilbake med kun ett alternativ – Skjomnes/Håkvik.

– Dette er det eneste alternativet som gir oss store nok arealer med et område i sjø som er lett å fylle ut, samt tilgang på store områder også på land som er egnet til havnerelaterte etableringer, sier Krogstad.

Vil ikke utfordre

Tidligere var en industri- og konteinerhavn i området definert til Håkvikleira. Denne har man nå trukket sørvestover mot Skjomnes. Det etterlater store deler av Håkvikleira uberørt.

– Havneprosjektet taper ikke noe på dette, så da ser vi ingen hensikt i å utfordre både boligområder og det frilufts- og rekreasjonsområdet som leira utgjør, sier Ragnar Krogstad.

Selv om havna formelt ennå ikke har gjort sin konklusjon på hva man kommer til å anbefale overfor Narvik kommune, bekrefter Krogstad at svært mye tyder på at man kommer til å lande på Skjomnes som ett av de nye havneområdene.

– Vi ser som sagt ingen andre realistiske alternativer der vi kan etablere en stor nok havn, med tilgang på både vei og jernbane, sier han.

Forberedende arbeider med prosjektet startet høsten 2012 mens bystyret ga havna mandat til arbeidet i 2013.

Dette er gjennomført som et samarbeidsprosjekt med Narvikgården og Futurum.

Like før

– Vi har i arbeidet også hatt dialog med de statlige fagetatene Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen – i tillegg til kommunen, Nordland fylkeskommune og Ofoten Regionråd, sier Krogstad.

Nå er det like før Narvik havn overleverer sine konklusjoner, og forhåpentligvis kan en kommunal beslutning gå ut på høring allerede før årsskiftet.

– Tempo og fremdrift er viktig her, og derfor har vi lagt mye energi inn i å kjøre en åpen og tydelig prosess, med flere dialogmøter der berørte parter og menigmann har fått anledning til så sine meninger.

– Dermed mener vi at vi har klart å styre klar av de verste hindringene og konfliktene før dette nå går til politisk behandling.

Dialog

– I området Håkvik/Skjomnes føler vi at dialogen med berørte grunneiere har vært usedvanlig konstruktiv, selv om vi snakker om forholdsvis store arealer som blir påvirket, sier Krogstad.

Det er blant annet det forholdet at nye havneområder vil utløse et behov for betydelige investeringer i infrastruktur – vei og jernbane, som gjør at man må drive prosessen fremover i et høyt tempo.

Målet er å komme i havn tidsnok til at det også er tid til å jobbe for at Narviks havneplaner kommer inn i Nasjonal Transportplan (NTP).

NTP for perioden 2018 til 2027 skal vedtas av Stortinget i 2017.

– Forventningen er selvfølgelig ikke å oppnå bevilgninger så raskt, men at prosjektet blir pekt på som viktig av regjering og storting, sier Ragnar Krogstad.

Nordnorgebanen

Ny vei og jernbane ut mot Håkvik/Skjomnes og Grindjord, vil i stor grad gå gjennom fjell. begge investeringer vil krysse Beisfjorden omtrent på samme sted som dagens bru mellom Fagernes og Ankenes.

Som en kuriositet kan det nevnes at tenkte jernbanetraseen på deler av strekningen følger den tidligere definerte traseen for en forlengelse av nordnorgebanen mellom Fauske og Narvik.

Blant de mulige havneområdene som er valgt bort i prosessen med Nye Narvik Havn, er både områdene ved flyplassen i Narvik, Djupvik, og Øyjord/Bjerkvik.

Praktiske hensyn ligger ifølge Narvik havn bak at disse er valgt bort.

Artikkeltags