Det er skolen og skoleeier som har ansvar for at alle elever har det trygt og godt på skolen. Statsforvalteren arbeider for at skolene og skoleeierne skal lykkes i dette arbeidet.

Tenk deg at du ligger våken om natten fordi du gruer deg så fælt til å gå på jobb neste dag. Du møter opp med en vond klump i magen. Når du kommer dit, er det ingen som hilser eller spør hvordan du har det.

Du forstår ikke hva som er forventet av deg, og vet ikke hvordan du skal gripe det an. Eller du er redd for at det skal skje igjen. Redd for at kollegaen din kaller deg for en idiot og kanskje gir deg juling.

Om en arbeidstaker opplever noe sånt, har vi verneombud og tillitsvalgt som kan bistå og vi kan bytte jobb om det blir for ille.

For elever er det annerledes. Grunnskoleelever har opplæringsplikt og skolen er deres arbeidsmiljø.

Elevene har ikke verneombud eller tillitsvalgte, men elevene har et viktig vern gjennom opplæringsloven kapittel 9 A.

Loven sier at alle skoler skal ha nulltoleranse for krenkelser. Den stiller tydelige krav til skolens ansatte om å være årvåkne og jobbe aktivt for at alle elever skal ha det bra når de er på skolen.

Mobbeloven

Du har kanskje hørt snakk om mobbeloven? Joda, det er riktig at det skal være et skolemiljø uten mobbing, men det er mer omfattende enn som så. Opplæringsloven beskriver retten til å ha et raust og inkluderende skolemiljø som skal favne alle elever med deres utfordringer og begrensninger.

Skolen er en av de viktigste arenaene i barn og unges liv, og skolen har derfor en viktig samfunnsoppgave ved å skape gode læringsmiljøer som gir alle elever rom for å trives, mestre og utvikle seg både faglig og sosialt.

Alarmerende mobbetall

Resultatene fra elevundersøkelsen i Nordland er nå klare. De viser at det er omtrent like stor andel elever på 10. trinn som blir mobbet i Nordland som i resten av landet. Men på 7. trinn er andelen vesentlig høyere.

På de to trinnene er det til sammen om lag 450 elever som forteller at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller mer. Et svært forsiktig anslag er at det hvert år er 1500 elever i Nordland som ikke har det trygt og godt på skolen.

Vi ligger med andre ord langt over landsgjennomsnittet her. Statsforvalteren er enig med Mobbeombudet i Nordland i at dette er alarmerende tall.

60 saker i året

Det gjøres mye godt arbeid på skolene rundt om i fylket. Likevel behandler Statsforvalteren hvert år rundt 60 saker som er meldt inn til oss fra elev og foreldre. I flertallet av våre saker konkluderer vi med at skolene har brutt aktivitetsplikten.

Alle ansatte på skolen har nemlig en plikt til å følge med, gripe inn og varsle rektor om de har mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

De sakene vi behandler handler ofte om særskilt sårbare elever som av ulike årsaker blir utrygge i skolemiljøet. Dette er komplekse saker som gjerne har pågått lenge før de kommer til oss, og det har oppstått tillitskrise mellom skole og hjem.

Aktivitetsplikten

Aktivitetsplikten krever årvåkne voksne som forstår at den viktigste oppgaven de har er å være den ansvarlige voksne som elevene kan stole på. Når rektor har blitt varslet, skal skolen snarest undersøke saken for å finne ut hva som gjør at eleven ikke har det bra på skolen. Deretter skal skolen sette inn egnete tiltak for at eleven skal få det trygt og godt på skolen igjen.

Mobbeombudene i nord har laget en sjekkliste som kan brukes når det skal utarbeides en aktivitetsplan. Denne sjekklista kan være et godt hjelpemiddel i arbeidet med å utarbeide en aktivitetsplan i tråd med kravene til § 9 A-4 i opplæringsloven.

Det er også en lovfestet aktivitetsplikt i barnehageloven § 42, som innebærer at barnehagebarn har rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Den samme aktivitetsplikten som gjelder for skolene, gjelder også i barnehagen. Statsforvalteren har ikke myndighet til å behandle klager på barnehagemiljøet, men vi kan bistå med råd og veiledning.

Informasjon om rettigheter

Statsforvalteren vet at mange elever og foreldre ikke kjenner til rettighetene de har, og de kjenner heller ikke til at de kan melde sak til Statsforvalteren. Dette er svært bekymringsverdig, for det kan gå ut over elevens rettssikkerhet og gi svært negative konsekvenser for eleven det gjelder.

Skolen har et lovpålagt ansvar for å sikre at alle elever og foreldre får informasjon om deres rettigheter, og at de kan melde saken til Statsforvalteren hvis en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Vi oppfordrer elev og foreldre til å ta kontakt med Statsforvalteren dersom dere ikke er fornøyd med hvordan skolen følger opp saken.