Kommuneplanens arealdel 2016-2028: politikernes manglende vedtaksgrunnlag.

Kommuneadministrasjonen skal ideelt sett være politikernes faglige støttefunksjon. Et vesentlig prinsipp i den administrative funksjon er at helheten skal ivaretas.

Objektive skjønn skal gjøres, næringsinteresser og levekårsinteresser skal vurderes på likt grunnlag.

2. februar skal Narviks nye arealplan vedtas.

Store deler av denne arealplanen finansieres og utredes av Narvik Havn.

Den åpenbare følgen er at objektivt skjønn ikke ivaretas. Levekårsinteresser må vike.

Faglig geoteknisk vurdering eller politisk innspill uten konklusjonsgrunnlag

Lørdag 21. januar satte undertegnede kaffen i vranghalsen.

Narvik Havns konsulent Snorre Navjord står frem som Narvik Havns faglige orakel.

Udokumenterte påstander serveres som sannheter. Navjord undergraver egen faglig autoritet for å påvirke den politiske prosess.

 

Narvikterminalen KAN utvides.

Grunnforholdene kan godt være dårlige i havna, men utfyllinger på LKAB, indre havn, Millerjord og ikke minst på Fagernes viser at dette er teknisk mulig.

Dette har jo også Navjord og Narvik Havn bekreftet da de har avvist at utfylling er umulig. At utfyllingsmasse vil forsvinne i dypet er utenkelig. (Her har visst Navjord glemt fysikktimene fra NTH).

At det er så mye lettere med utfylling på Skjomnes er en udokumentert påstand.

Det er per i dag ikke foretatt en eneste grunnundersøkelse av området som er tiltenkt som havn i Håkvik/ Skjomnes. Å uttale seg om grunnforhold uten grunnundersøkelser er verdiløst og bidrar bare til å forvirre.

Men på samme måte som i havna så vil en utfylling også her, med gode undersøkelser, riktige prosedyrer og utfyllingskontroll, mest sannsynlig være teknisk mulig, uten større risiko for omkringliggende områder.

Forbud mot masseuttak fra sjøbunn

Forslaget om at en utfylling i Håkvik vil skje ved å pumpe masser inn fra sjøbunnen er enda et nytt politisk utspill for å dekke over manglende logiske argument for dette prosjektet.

 Hvor skal man finne anslagsvis 5- 6 millioner kubikkmeter sand i Ofoten? Skjomen? Beisfjord? Rombaksbotn?

Uttak fra sjøbunnen har som konsekvens at det er totalt ødeleggende for marint liv. Konsekvensene ved deponering vil kunne skade økosystemet rundt på grunn av finstoff som avsettes i nærområdet. Ifølge Fylkesmannen er det generelt forbud mot dette.

Sjøbunn som kan pumpes inn i Håkvik havn finnes ikke å oppdrive lokalt med mindre en ser for seg å pumpe fra 100 meters dyp. Massen kan ikke inneholde leire, så selv om en lokalt stikker seg ned 100 meter så er det usannsynlig at en finner leirefrie grus eller sandforekomster.

Det vanligste tekniske løsningen for masseuttak fra sjøbunn er båter som suger opp sand fra 0 til 20 meters dyp et sted og siden frakter denne sanden til utfyllingsstedet. Sannsynlig båtstørrelse vil være en 160 meters «mudringsbåt» som kan frakte 10 000 m3 sand om gangen.

600 turer og en besetning på 39 mann er kostbart. Det vil sannsynligvis være billigere å sprenge ut steinmasse.

Konsekvensene av fjellsprengning er neglisjerbare i forhold til sjøbunnrasering og er derfor det åpenbart beste valget.

Steinmasse medfører også bedre stabilitet i en eventuell utfylling.

Teknisk og økonomisk realisme

Navjord hevder i lørdagsavisen at utfylling ved Narvikterminalen er UREALISTISK både teknisk og økonomisk. Kommunestyret etterspurte i oppstart av prosjekt Nye Narvik Havn nettopp teknisk og økonomisk vurdering av ulike alternativer. Det finnes til tross for dette ingen økonomiske vurderinger av alternativer. Man har nøyd seg med å stikke fingeren i lufta og gjette. Kan kommunestyret akseptere dette?

Navjord har selv vært med å beregne massebehov og økonomisk kostnad for Håkvik Havn.

Håkvik Vel skulle gjerne hørt Navjords argumentasjon for REALISMEN i prosjekt Håkvik havn.

Hålogalandsveien er kostnadsberammet til 12,9 milliarder.

Dobbeltspor på Ofotbanen er kalkulert til 13 milliarder. Hvordan kan Navjord innbille seg at staten vil komme med tilsvarende sum for utvikling av primært næringsarealer i Håkvik?

Massebehovet er utopisk. Utspill om at masse skal hentes fra sjøbunnen er nytt. I dokumentasjonen for Håkvik havn er det angitt at massen skal hentes fra lokal bygg og anleggsvirksomhet.

Dersom suging av sjøbunn er vurdert, hvorfor finnes ikke kalkyler for dette? Hvorfor har ikke Navjord og Norconsult advart Narvik Havns prosjektledelse om det faktum at utfyllingsmassebehovet er urealistisk høyt og at dette umulig kan fremskaffes gjennom lokal bygg og anleggsvirksomhet?

D-dag 2. februar

Håkvik Vel håper politikerne er sitt ansvar bevisst. Det faglige grunnlaget for å hevde at Håkvik havn er Narviks eneste mulighet for utvikling av sitt logistikkpotensial er dårlig argumentert.

Det er åpenbare nytteeffekter av næringsarealutbygging på Håkvikleira. Problemet er at dette ikke aksepteres nasjonalt uten jernbane og havnefront. Skal en ha jernbane og havnefront er prosjektet på grunn av kostnadene urealistisk.

Den eneste effekten en vil oppnå ved å vedta arealavsettelsen for Håkvik havn er å skape usikkerhet for bygda, samt å sikre en videre kommunal pengesløsing på et urealistisk prosjekt. Ifølge fagfolk innen logistikk er det ikke sannsynlig at Narvikterminalen vil bli for liten. Dersom den mot formodning skulle trenge utvidelse bør en seriøs utredning av utvidelsespotensialet utføres. Da det er foretatt grunnundersøkelser i havnebassenget bør kostnadene for en slik utredning være overkommelige.

Flyplassen er forkastet for havneformål på særdeles tynt grunnlag

Flyplassen på Framnes er av konsekvensutrederne anbefalt vurdert til havneformål.

Dette har vi bevisst unnlatt å argumentere for, da havn og medfølgende industriutbygging her, vil kunne medføre negative konsekvenser for byen.

Det er allikevel verd å nevne årsaken til at flyplassen av Norconsult er funnet uakseptabel som havn.

Bølgehøyde vil medføre en teoretisk nedetid på 14 dager i året gitt at båtene legges på tvers av bølgene! At dette kan løses teknisk har man valgt å se bort fra.

Flyplassen har høyst sannsynlig et ubeskrevet potensial som skulle vært vurdert nærmere.

I oppstart av prosjekt Nye Narvik Havn ba bystyret klokelig om teknisk og økonomisk vurdering av flere alternativer.

Denne bestillingen har bystyret ikke fått levert og derfor mangles beslutningsgrunnlaget. Politikerne bør etterspørre kvalitetssikrede opplysninger og samtidig sørge for at mandatet gitt til Narvik Havn utøves som instruert.

Kanskje kan kommuneadministrasjonen være til hjelp?

Les også

Narviks arealplan – en næringsfremtid på kanten av stupet