Det jobbes hardt for å møte det store ansvaret som Evenes har fått som vertskommune for reetablering av Evenes flystasjon. Evenes må være rustet til å gi nye innbyggere både gode boforhold, utdanning og andre tjenester de har behov for. Det stilles store forventninger til Evenes kommune - til alt som skal løses samtidig.

Det skal gis gode tjenester til innbyggerne våre, hele tiden. For å fortsatt kunne gi gode tjenester til innbyggerne våre er vi avhengig av flere innbyggere. Da sikrer vi et godt tjenestetilbud. Dette kommer vi ikke utenom.

Menon sin samfunnsanalyse sier noe om nettopp det. Det er gjort en beregning på at Evenes kommune kan få 450 nye innbyggere innen 2030, det er en økning på 40%. Det kan også bli mer. Men gjør vi ingenting – så blir det ingenting.

Samfunnsanalysen viser at boligmarkedet er den viktigste nøkkelen til å sette fart på samfunnsutviklingen i Evenes. Det jobbes hver eneste dag med å få alle hjulene i gang etter flere tiår med tilbakegang.

Det er altså en reell forventning om befolkningsvekst i Evenes og med flere prosjekt på gang og utbygging av infrastruktur legges det et stort press på kommunens ressurser. Kommunen må styrke bemanningen slik at det for eksempel blir bygd nye boliger.

Vi vet at vi i dag ikke har nok boliger og Forsvaret melder om store utfordringer av bosetting av forsvarsansatte i lokalkommunene, det er lange ventelister for å få bolig. Vi vet også at flere av våre unge har lyst til å etablere seg i hjemkommunen.

Vi er heldige, vi har investorer som også tror på befolkningsvekst og det bygges i Evenes. På Liland ferdigstilles det i disse dager 12 boenheter og i Evenesmark støpes det nå fundament til 28 leiligheter. Det planlegges også bygging av 12 boliger i kleiva. I løpet av to år kan det stå ferdig 126 boenheter spredt i kommunen - flere er under planlegging.

Dette er langsiktig arbeid. Vi ønsker utvikling, vi ønsker oss flere innbyggere, og ikke minst ønsker vi å sikre et godt tjenestetilbud til alle Evenesværingene, vi velger å ta ansvar.

Et enstemmig kommunestyre bevilget nylig en million kroner som et engangsbeløp i år for å løse akutte behov knyttet til vekst i folketallet og boligetterspørsel.

Vi kan ikke tillate at det oppstår propper i systemet – for eksempel på grunn av for lite folk.

Et enstemmig kommunestyre har troen på befolkningsvekst i Evenes.