Bystyret i Narvik vedtok torsdag Temaplan mot barnefattigdom i Narvik kommune for perioden 2018–2022. I tillegg ble det vedtatt at temaplanen skal følges opp med en handlingsplan.

«Planen skal beskrive konkrete tiltak og ansvarliggjøring, for å motvirke de negative effektene av barnefattigdom», heter det i vedtaket. Forslaget om å få utarbeidet en handlingsplan ble fremmet av SV.

Av saksfremlegget fremgår det at tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i Narvik kommune i 2016 var 240 barn som levde i vedvarende lavinntektsfamilier.

Statistikken viser, som for landet for øvrig, at noen grupper er mer i risikogruppen for barnefattigdom enn andre. Kort oppsummert er dette:

  • Barn i husholdninger med enslige forsørgere
  • Barn i husholdninger uten yrkestilknyttede personer
  • Barn i husholdninger der minst én person mottar uførepensjon
  • Barn i husholdninger med lavinntekt der hovedforsørger har lav utdanning
  • Barn i innvandrerhusholdninger