Etter åtte år med Høyre i helsedepartementet er fasiten en farlig svikt i fastlegeordningen. Én av fem fastleger planlegger å bytte yrke. Hver fastlege jobber nå i gjennomsnitt 56 timer per uke. Totalarbeidsmengden for fastlegene har økt med syv timer siden 2014. Ved inngangen til 2021 sto 110.000 nordmenn uten fastlege. I fjor måtte 600.000 innbyggere ufrivillig bytte fastlege. Vikarbruken i fastlegeordningen er doblet på tre år. Nå trengs en kriseplan for fastlegeordningen. Her er Senterpartiets forslag:

Flere fastleger! Samhandlingsformen ga kommunene mer pasientansvar og forutsatte en stor vekst i kommunale legeårsverk. Regjeringen har ikke fulgt opp dette. Fra 2018-2019 ble det 131 flere legeårsverk i kommunene, mens det ble 500 flere legeårsverk på sykehus. Beregninger har antydet et behov for om lag 3600 nye fastleger frem mot 2030. Det tilsvarer omtrent 260 nye hvert år.

Listelengden må ned! Listelengden til hver fastlege har gått langsomt nedover. Gjennomsnittlig listelengde er nå 1100 innbyggere per liste. Men den må ytterligere ned for å sikre fastlegene tid til hver pasient og mer normalisert arbeidstid. Da må basisfinansieringen av fastlegeordningen styrkes.

Gi flere fastleger fastlønn! Få medisinstudenter og nyutdannede leger (LIS1) ønsker å bli selvstendig næringsdrivende. 82 prosent foretrekker å ansettes med fastlønn i kommunene. Alt tyder på at fastlønn kan være viktig for å rekruttere flere unge leger til spesialisering i allmennmedisin. Likevel har regjeringen holdt på næringsmodellen, og kommunen har mistet et viktig rekrutteringstiltak.

Mer praksis i kommunehelsetjenesten! Lakse-effekten gjelder også for leger. Der de utdannes vil de gjerne tilbake til. Derfor må medisinstudenter sikres mye mer praksis i kommunehelsetjenesten i studietiden. Da trengs en ny finansiering av slike praksisplasser i regi av universitetene.

Reduser vaktbelastningen! Leger vil ha et familieliv som andre. Å kjøre legevakt på «fritiden» etter endt arbeidsdag på fastlegekontoret, er strevsomt i lengden. Skal vi bevare fastlegeordningen, må en mye større del av vaktbelastningen i legevakt reguleres inn i vanlig arbeidstid, slik som for leger på sykehus.

Økt nasjonal legeutdanning! Norske universiteter utdanner bare halvparten av legene Norge trenger. Norge er forpliktet gjennom internasjonale avtaler til å ta større ansvar for å utdanne eget helsepersonell. Grimstadutvalget har fremmet sin rapport og anbefaler 440 nye studieplasser på medisin i Norge. Regjeringen har heller ikke oppfylt anbefalingen fra Helsedirektoratet om hvor mange turnuslegestillinger (LIS1) vi trenger. Nå må anbefalingene følges opp politisk. Økt norsk legeutdanning må til for å gi oss flere fastleger i fremtiden.