Næringslivet og innbyggerne lider under fylkeskommunenes mangel på evne til å vedlikeholde veiene, samt manglende prioritering av hurtigbåt, ferge og buss.

En overføring av ansvaret for regionale flyruter til fylkeskommunen er stoppet, og ansvaret for fiskerihavnene må også stoppes.

Fylkeskommunenes mangel på vedlikehold av veiene er et klart bevis på hvorfor de ikke bør tilføres nye oppgaver innenfor samferdselsløsninger, men kanskje heller miste oppgaver.

Viktige samferdselstilbud for innbyggerne slik som hurtigbåt ferge og buss bygges ned og fordyres.

Samferdsel handler om løsninger for en effektiv kommunikasjon på alle områder.

Det er en offentlig oppgave å sørge for at landet til en hver tid har en moderne infrastruktur med et gode veier og samferdselsløsninger tilpasset de krav som samfunnet krever.

Målet må været at næringslivet og befolkningen skal ha kostnadseffektive og trygge kommunikasjonsårer.

Ferger er en viktig del av veinettet ute i distriktene, og kostnadene er en betydelig utgiftspost for folk og næringsliv. FrP har over mange år ment at ferger er en del av veien og bør derfor være kostnadsfritt, fergebilletten er intet annet enn bompenger for kystens innbyggere.

Lavere transportkostnader til markedet ute i verden vil gi større vekst og verdiskaping hos bedriftene ute i distriktene, og flere turister gir større verdiskapning hos reiselivsbedriftene i distriktene.

Nordland er et langstrakt fylke hvor befolkningen og næringslivet er spredt over store avstander.

Langs alle fylkesveiene ligger det bedrifter, svært mange av disse bedriftene eksporterer varer ut i verden. Dette krever at veinettet er konstruert slik at befolkningen og varer kan transporteres raskt, og til lavest mulig kostnad.

De samfunnsøkonomiske konsekvensene av et dårlig veinett er enorme. Det må derfor satses på en markant bedring av veinettet i fylkene, etterslepet i Nordland er nå på ca. 10 milliarder kroner.

I forbindelse arbeidet med revidert Nasjonalbudsjett ble gratis ferger løftet frem, FrP kan ikke lengre akseptere de «bompengene» som kystens befolkning må betale.

FrP kan heller ikke lenger aksepterer fylkeskommunenes manglende evne til å prioritere vedlikehold av fylkesveiene, og derfor må viktige næringsveier overføres til staten.

Nordland fylkeskommune er blitt en bremsekloss for utviklingen og bolysten i Nordland, folketallet går ned. og grep må tas for å snu utviklingen.

Det finnes ikke et eneste godt argument for at fylkeskommunen ikke bør legges ned, dette har Fremskrittspartiet hevdet i mange år og dette er fortsatt en viktig sak for oss.

Fylkeskommune er et fordyrende ledd i den offentlige forvaltningen, og vårt mål er mer effektivitet, med et bedre resultat for innbyggerne i landet.

Skal innbyggerne i Nordland få de veiene og samferdselstilbudene som de fortjener må fylkeskommunen fratas oppgaven.

FrP tar innbyggerne på alvor, stem FrP ved Stortingsvalget.

Godt valg!