Narvik kommunes samfunns- og arealplan! Et innspill og fremtidstanke

Trond Millerjord.

Trond Millerjord. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Hvor kan vi tilrettelegge for fremtidig industri, næring, internasjonal transportlogistikk og ikke minst kunne tilby arealer for LKABs fremtidsplaner om ny kai og fabrikk og til andre mineralaktører som ønsker seg hit. Et spørsmål som kan være avgjørende for Narviks fremtid, det er nå det gjelder!

Har holdt på med mange politiske prosesser om planverk etter alle årene i Narvik Bystyre, et politisk arbeid som krever mye fra den enkelte politiker og grupperingene samt komitearbeidet, i nært samarbeid med rådmannens stab.

Her er det viktig å ha vært på arenaer/konferanser der næringsaktører er og hvor dialog/lobbyering skjer og hvor mye blir avgjort! Kontaktnett nasjonalt/internasjonalt, ekstremt viktig. Det er der de spør, hva har dere å tilby? Har du ikke klare regulerte arealer sliter du, husk, mange kommuner har dette på plass.

Når en ser de siste års utvikling i kommunen med sterk nedgang av innbyggere, fraflytting, nedskjæringer i kommunen, demografien gir dårlige signaler, en kommunesammenslåing som gir store økonomiske utfordringer for rådmann for å kunne gi et best mulig tilbud til innbyggerne.

Med de ressurser som er tilgjengelig er det meget viktig å ta grep nå i planverket for å virkelig vise eksternt at Narvik er klar for industriell utvikling! Men hva skal til?

Stikkord: Look to Bodø, Mo i Rana, Tromsø, Svolvær, Hammerfest, Klubben på Senja m.fl., enorme arealer er tilrettelagt for industri/næring/bolig, det har gitt disse stedene store resultater og utvikling.

Det har vært en årelang prosess med å få på plass arealer for sjørelatert utvikling i Narvik og hvor det endte med at Skjomnes/Grindjord er det beste alternativ. Dette vil kreve enorme kostnader ikke bare for kommunen, men vil være en kjempeutfordring å kunne få inn i NTP. Som kjent er Fagernes terminalen sprengt allerede.

Nye jernbanespor fra Fagernes til Skjomnes, ny jernbanebru over Beisfjord, tunneler fra Ankenes til Håkvik, enorme fyllinger, store kostnader med mudring. Det er kjent at Håkvik består av store mengder kvikkleire som det i tidligere planer er advart mot å røre på grunn av faren for utglidning, området har også store arealer som pr i dag er regulert til LNF!

Spørsmålet er derfor, er disse planene/arealene gjennomførbare, vil nasjonale overordnede myndigheter være med på en slik plan? Vil LKAB være med på å bygge et nytt utskipningsanlegg på Grindjord med de kostnader det vil medføre? Har vært med på planen og utformingen både i bystyret og i havnestyret, men må være ærlig å erkjenne at jeg nå tror dette er urealistisk! Vi sliter med å få inn by tunnelen og ny trase fra Stormyra til Bjerkvik inn i NTP, som i denne sammenhengen er for småpenger å regne.

Så til tanker og innspill om kommunens samfunns- og arealplan som nå skal opp snart. Hva kan politikerne i god samhandling med rådmann, overordnede myndigheter og selvfølgelig med god samhandling med industri/næringsaktører (lokalt, nasjonalt og internasjonalt) få til i denne omgang? Er samhandling mulig? -JA!

I årene i politisk ledelse i Narvik kommune hadde jeg den glede sammen med ordfører å jobbe/ arbeide tett med toppledelsen, konsernstyret i LKAB Sverige og næringsministeren var her på besøk. Dette i nært samarbeid også med NFK. Vet alt om deres positivitet til at de vil ha en god relasjon til Narvik og ønsker om å utvikle og modernisere sitt anlegg her for fremtiden. En god del er allerede gjort. Det som er kommet frem nå om at de trenger nye arealer for antakelig en ny kai for å håndtere malmsvamp og at de har synliggjort å bygge en ny fabrikk her i Narvik?? Ja er det ikke fantastisk! Narvik må si velkommen, klart, vi skal legge til rette for dere!

Men!! Vil kommunen og innbyggerne ha mer tungindustri og støy og støv så nært inn på bebyggelsen og så sentrumsnært som det vil bli dersom LKABs ønske om å få kontroll på flyplassarealene blir en realitet? (LKAB har allerede konroll på noen meter av flystripen på sørlig ende). Forstår deres ønske, nært opp til dagens anlegg, men her er det viktig for Narviks fremtid og planer om å ivareta innbyggerne og fremskaffe bolyst at politikerne er klokkeklare på et tidlig tidspunkt. Min tanke og påstand/anbefaling er at flyplassarealene skal eies av Narvik kommune eller Narvikgården, hva de vil gjøre videre må bli en sak mellom NK og SITE. (SITE, nyopprettet selskap med Narvikgården, Narvik Havn KF og Nordkraft). Tror dette vil løse seg etter hvert på en god måte med god samhandling og en profesjonell jobb mellom Narvik kommune og det nyopprettede selskapet SITE!

Så er det et spørsmål om økonomi, har NK eller deres selskaper muskler til å kjøpe arealene på flyplassen til statens markedspris? Her må det evne og kompetanse til. Her må det være en helt klar forståelse om hva som er kommunens rolle og hva skal til for å sikre at andre enn kommunen alene jobber mot målet?

Det er for flere år siden skissert en ny tunnel adkomst fra Malmveien gjennom Durmålshaugen og ut på flyplassen som da hadde en kostnadsramme på i underkant av 200 millioner! Dette må på plass for i det hele tatt å kunne godkjenne reguleringer på flyplassarealene, dagens adkomst blir ikke godkjent. Hva med forurensingen på flyplassen? Hvem har ansvaret?

Så til min tanke og som vil bli levert som innspill til kommunens arbeid med samfunn- og arealplanarbeid.

Narvik kommune står foran et viktig arbeid med ny samfunns- og arealplan som skal vedtas i første halvdel av 2021, hvor skal vi kunne tilby industri, næring og sjønære arealer som også er tilknyttet jernbane.

Da jeg inviterte Freyr – ledelsen (styreleder) til Narvik for en tid tilbake med tanke på mulig arealtilgang for etablering av en batterifabrikk med x - antall hundre (kanskje tusen) arbeidsplasser kom det frem etter en resource av Nordkraft at Nygård har store arealer hvor en slik etablering er mulig. Store arealer!

På slutten av 1800 tallet var det en plan om å bygge utskipningshavn for LKAB på Langstranda/Hergot med adkomst med jernbane, fullt mulig da etter datidens teknologi, hvorfor ikke bygge videre på den ideen i dag. 122 år etterpå? Skissene er tilgjengelig.

Hva med Øyjord og Nygård/Hergotområdet som har enorme muligheter for en helhetlig regulering som ivaretar industri, næring, kaier, fabrikker, internasjonal logistikk, boligbygging m.m.

En regulering av Øyjord fra Blåbærvika i rett linje opp mot E 10 mot SVV arealene og opp mot fjellet og hele området inn mot Leirvik vil gi store arealer for næring/sjørelatert logistikk/sjømatproduksjon. En prosess hvor en senkning av dagens terreng vil gi store mengder overskuddsmasser med tanke på utfylling av Leirvik for å få et sammenhengende areal. Her vil også være mulighet for etablering av næringsarealer i fjell.Dybdeforholdene utafor Leirvik og Øyjord er gunstig med tanke på både malmkai og containerskip. Seilingshøyden under broen er tilfredsstillende.

Tror et planarbeid med Øyjord/Leirvik/Hergot/Nygård vil være interessant, et krysningsspor nedenfor Bjørnfjell med et spor ned til Øyjord/Nygård vil være gunstig for alle, kommunen, beboere, LKAB, overordnede myndigheter o.a. Stigningsforholdene er sjekket ut og er uproblematisk. En mulighet som vil berøre et fåtall fastboende.

En regulering av østlige del av Øyjord øremerket kaier, industri, næring vil være optimal og vil gi kun faste fjell/steinmasser som bæring.

En slik helhetlig arealplan (forslag/innspill) vil sikkert utløse ressurser til både ny E6 fra Stormyra til Bjerkvik men den vil også fremtvinge nye arealer i Bjerkvik/Seines for boligbygging. Området vil dersom ting lykkes gi behov for store mengder arbeidskraft.

Dette er et forslag som sikkert vil avstedkomme diskusjoner både med positiv og negativ vinkling, nye adkomster til beboere på Øyjord må tilrettelegges, fritidsboliger må innfris, mindre LNF arealer må kanskje vike og reetableres, avklarende møter med berørte parter dersom planforslaget videreføres. Det er slik som hører med når det skal utvikles større samfunnsnyttige formål.

Området har egen kraftstasjon som kan levere kraft i store mengder.

Håper Narvik kommune vil følge opp forslaget og få laget en tegning/skisse av innspillet, dette for å skape en samfunnsdebatt som er viktig. Eller satt opp mot forslaget på Skjomnes/Grindjord.

Forventer at SITE ser på dette med positive vinklinger.

Innspill med forslag til Narvik kommunes samfunns- og arealplan:

Narvik kommune avsetter følgende arealer i den nye planen:

- Øyjord fra Blåbærvika opp mot E10 og mot (SVV arealene) og fjellet og inn mot Leirvikleira.

- Hergot/Langstranda.

- Fjellarealer fra Bjørnfjell (eller fra der et krysningsspor må komme). og ned til Øyjord.

- Bjerkvik må få regulert nye arealer øremerket bolig/blokkbebyggelse.

- Øyjord må/bør bli vertskap for den nye eventuelle malmkaien og logistikk kai med tilhørende nærliggende arealer for fabrikker og logistikkfunksjoner, sjømatnæring samt jernbanetilgang. Det MÅ tas høyde for at andre internasjonale mineralselskaper forlengs har sett mot Narvik som sin foretrukne utskipningshavn.

- Øyjord må få avsatt arealer for en molo og småbåthavn som har vært sterkt etterspurt for fastboende og hyttefolket.

- Narvik kommune tar opp igjen reguleringen av arealene på Ankenesleira (Ankenes Næringspark), et areale som er ferdig prosjektert og tegnet og som vil ivareta mange interesser, både for næring og innbyggere, økt bolyst.

- Havnefronten, Narvikgårdens tidligere planer om leiligheter/næring/båthavn iverksettes å legges inn i arealplanen, byen åpnes mot havet!

- Arealplanen må få synliggjort plass i Bjerkvik/Herjangen området for et eventuelt fengsel som det har vært jobbet med i flere år, regulering til offentlige formål.

Er ikke i tvil om at bystyret har mange momenter som ønskes inn i en revidert plan, men tillater meg å levere noen tanker til saken.

Dette er et personlig innspill med områder og muligheter som jeg vet er interessante og vil gi enorme muligheter for utvikling på sikt. Kommunens samfunns- og arealplan er den viktigste plan som det skal jobbes etter de nærmeste årene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken