Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningen til Narviksenteret med en million kroner. Dette gjøres for å sette senteret i stand til å drifte nye lokaler gjennom et helt driftsår, kommer det frem i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Regjeringen foreslår også følgende:

- Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) har studiested i Narvik. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til UiT med 1,6 millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet.

- Regjeringen foreslår å bevilge 18,9 millioner kroner for å etablere en offentlig to-årig fagskole ved den eksisterende Norges brannskole i Tjeldsund kommune i Nordland, mens deler av teoriundervisningen skal legges til Harstad.

- Til prosjektet E6 Hålogalandsbrua foreslår regjeringen 477 millioner kroner. Av dette er 412 millioner kroner  statlige midler og det forutsettes 65 millioner kroner i andre midler. I prosjektet inngår også skredsikring av E10 på strekningen Trældal – Leirvik, hvorav Anleggsarbeidene startet i februar 2013. Skredsikringsprosjektet ble åpnet for trafikk i september 2015. Hålogalandsbrua ventes åpnet for trafikk sommeren 2018 mot tidligere forutsatt høsten 2017.

- Planleggingsmidler E6 Brandvoll – Heia i Målselv og Bardu kommuner

- Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015 og 2016, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Nordland i 2017 blir med dette 205,8 millioner kroner og rentekompensasjon på om lag 12,8 millioner kroner.

- Regjeringen foreslår å gi 15,4 millioner kroner til sykkelrittet Arctic Race of Norway i 2017. Rittet ble i 2016 arrangert for fjerde gang. I løpet av de kommende årene skal alle regioner i Nord-Norge være vertskap for rittet, og bevilgningen blir håndtert av de tre fylkeskommunene i Nord-Norge.

- Regjeringen foreslår å bevilge i underkant av 1,1 milliarder kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltningsområder. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitetssektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Narvik.

Forsvaret

- En ubåt vil fortsatt ha permanent tilstedeværelse i nordområdene med forsyningsbase ved Ramsund orlogsstasjon. Dette medfører en fortsatt økt maritim operativ tilgjengelighet i Nord-Norge.

- Regjeringen foreslår å bruke om lag 80 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Nordland i 2017. Midlene er i hovedsak planlagt benyttet til å videreføre byggeprosjektet for forlegninger for befal og vervede i Ramsund, og til å videreføre prosjektet for sikringstiltak på Reitan.

Ofotbanen:

 • Narvik omformerstasjon planlegges bygd ved Narvik eller Sildvik til erstatning for den eksisterende omformerstasjonen på Rombak. Prosjektet planlegges med mulig byggestart i 2018, og sluttføring i 2020. Anslått prosjektkostnad er 250-280 millioner kroner.
 • Det er foreslått 151 millioner kroner til Djupvik krysningsspor i 2017. Forberedende arbeider startet i 2015, og det legges opp til å gjøre krysningssporet klart til bruk i 2017. Anslått prosjektkostnad er 330-380 millioner kroner.
 • Det er foreslått 55 millioner kroner til kapasitetsøkende tiltak ved Narvik stasjon. For å kunne øke kapasiteten på Ofotbanen må blant annet sporkapasiteten på Narvik stasjon økes, slik at sporene blir lange nok for 750 meter lange tog. I tillegg er det behov for å skille malmtrafikken til Luossavarra-Kiirunavaara AB (LKAB)/Malmtrafikk AS (MTAS) og godstrafikken til Narvikterminalen.
 • Mulig byggestart er 2016, med sluttføring i 2021. Revidert hovedplan for tiltaket viser en sluttkostnad på 600 millioner kroner.
 • Det settes av 60 millioner kroner til større fornyingsarbeider på Ofotbanen. I 2017 prioriteres underbygningstiltak og forberedelser til ballastrens. I tillegg planlegges det fornying av kontaktledningsanlegg.

Ikke støtte til flyrute fra Evenes til Bodø

Regjeringen forslår som ventet ikke å innføre en ny flyrute mellom Harstad/Narvik lufthavn, Evenes og Bodø.

Kjøp av innenlandske flyruter 
Samferdselsdepartementet inngår i 2016 nye kontrakter for ruteflyging på følgende ruter i Nordland for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022:

 • - Andøya – Bodø v.v., Andøya – Tromsø v.v.
 • - Harstad/Narvik – Tromsø v.v.
 • - Svolvær – Bodø v.v.
 • - Leknes – Bodø v.v.
 • - Røst – Bodø v.v.
 • - Brønnøysund – Bodø v.v. og Brønnøysund – Trondheim v.v.
 • - Sandnessjøen – Bodø v.v. og Sandnessjøen – Trondheim v.v.
 • - Mo i Rana – Bodø v.v. og Mo i Rana – Trondheim v.v.
 • - Mosjøen – Bodø v.v. og Mosjøen – Trondheim v.v.

På den regionale helikopterruten Værøy – Bodø v.v. er det inngått en kontrakt som gjelder for perioden 1. august 2014 – 31. juli 2019.

Troms:

- Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) med 1,6 millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet.

- Regjeringen foreslår å bevilge 18,9 millioner kroner for å etablere en offentlig to-årig fagskole ved den eksisterende Norges brannskole i Tjeldsund kommune i Nordland, mens deler av teoriundervisningen skal legges til Harstad.

-  I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2016 økte Stortinget tilskuddet til Sør-Troms museum med 1 million kroner for å styrke arbeidet med Outsider Art. Denne økningen er foreslått videreført i 2017.

- Riksvei 83 
Innenfor Veipakke Harstad settes det av bompenger til strekningen Kanebogen – Byskillet på riksvei 83 og tunnel mellom Seljestad og Sama.

- Regjeringen foreslår å bevilge om lag 479 millioner kroner under Oljedirektoratets (OD) forvaltningsområder. Det er en grunnleggende oppgave for direktoratet å bidra til å realisere mest mulig av ressurspotensialet på sokkelen og skape størst mulig verdier for samfunnet. Et sentralt forhold er å følge opp felt i drift og være en pådriver for realisering av potensialet for økt utvinning på norsk sokkel. OD har hovedkontor i Stavanger og et lokalt kontor i Harstad.

Forsvaret:

 • Regjeringen foreslår å styrke Hæren med om lag 216 millioner kroner i 2016. Styrkingen vil blant annet legge til rette for økt utholdenhet og tilgjengelighet gjennom styrket vedlikehold og anskaffelse av reservedeler og beredskapsbeholdninger. Regjeringen foreslår i tillegg å øke aktivitetsnivået i Panserbataljonen med støtteavdelinger med to øvingsdøgn, fra 26 til 28. Denne økningen medfører at Panserbataljonen, fra 2017, vil øve like mye som Telemark bataljon.
 • Generalinspektøren for Hæren endrer navn til sjef Hæren, og får et helhetlig ansvar som styrkesjef lokalisert i Bardufoss. Evnen til å lede Hærens avdelinger styrkes ved å samle ansvar og myndighet hos styrkesjefen. Dette innebærer et mer helhetlig ansvar både for styrkeproduksjon og operativ ledelse av styrkene på taktisk nivå.
 • I 2017 videreutvikles Brigade Nord med tre manøverbataljoner, herunder to mekaniserte bataljoner, en infanteribataljon og ledelses-, kampstøtte- og logistikkavdelinger.
 • Det planlegges med at flere NH90-helikoptre, i endelig utgave, leveres til Bardufoss flystasjon. NH90 innføres gradvis for bruk på Kystvaktens helikopterbærende fartøyer.
 • NATOs nye kommando- og kontrollsystem Air Command and Control System (ACCS) er installert på Luftforsvarets stasjon Sørreisa, og det legges opp til at systemet vil være operativt i løpet av 2017.
 • Regjeringen foreslår å bruke om lag 300 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Troms i 2017.Bevilgningen vil bli benyttet til å videreføre prosjekter for forlegning for befal og vervede, brannstasjon og instrumentlandingssystem på Bardufoss. På Setermoen er det planlagt å nytte bevilgningen til boliger og forlegninger for befal og vervede, herunder igangsetting av et nytt prosjekt for etablering av forlegning for befal og vervede.
 • Kjoselvdalen skytefelt er lagt ned og planlegges miljøsanert i 2017. Regjeringen foreslår å bruke 15 millioner på tiltaket i 2017.