Nasjonal kampanje kommer til Narvik

Artikkelen er over 1 år gammel

Med kampanjen «God responstid redder liv» vil LHL og Ambulanseforbundet i Delta jobbe for at det innføres lovfestet responstid på ambulanse.

DEL

De to or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne vil kre­ve lov­fes­tet re­spons­tid på akutt­me­di­sins­ke tje­nes­ter, der­iblant me­di­sinsk nød­mel­de­tje­nes­te, kom­mu­nal le­ge­vakt og bil-, båt- og luft­am­bu­lan­se.

– I dag gjel­der an­be­fal­te norm­ti­der. Det er ikke for­plik­ten­de nok. For man­ge med akutt hjer­te- og lun­ge­syk­dom, samt hjer­ne­slag, er rask be­hand­ling av­gjø­ren­de. Det står om liv når ti­den er knapp, skri­ver Gre­ta Al­ter­mark, le­der i Narvik LHL, i ei pres­se­mel­ding.

Som et ledd i kam­pan­jen vil or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne be­sø­ke kom­mu­ner rundt om i lan­det, der­iblant Narvik. De kom­mer hit 20. mai.

– 78 av 86 kom­mu­ner som skal be­sø­kes, fra Kau­to­kei­no i nord til Kris­tian­sand i sør, får stryk når det kom­mer til an­be­falt re­spons­tid på am­bu­lan­sen, he­ter det i pres­se­mel­din­ga.

Ambulanseforbundet har sett på re­spons­ti­de­ne i kom­mu­nen. Mens de na­sjo­na­le an­be­fa­lin­ge­ne for re­spons­tid sier at 90 pro­sent av am­bu­lan­se­ne i tett­byg­de strøk skal være fram­me in­nen tolv mi­nut­ter på akutt­opp­drag, og 25 mi­nut­ter i gris­grend­te strøk, er rea­li­te­ten en an­nen, iføl­ge LHL Narvik.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken