Felles uttalelse fra Hålogalandsrådet, Lofotrådet og Vesterålen regionråd

De interkommunale politiske råd, Lofotrådet, Vesterålen regionråd og Hålogalandsrådet ved ordførere møttes i Svolvær 25. januar 2023.

Regionrådene består av kommunene Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes, Narvik, Evenes, Gratangen, Lavangen, Ibestad, Tjeldsund, Harstad og Kvæfjord. Til sammen utgjør kommunene 117 000 innbyggere i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner, noe som utgjør 25 % av Nord-Norges samlede befolkning.

Krever veipakke Lofoten og dobbeltspor på Ofotbanen

Regionrådene har tidligere stått sammen om Hålogalandsveien og er glade for at den har blitt prioritert. Vi ser frem til at de fysiske arbeidene starter allerede i år og forutsetter at delprosjektene Tjeldsund bru – Snubba inkludert Flyplasskrysset (Evenes), riksvei 83 til Harstad og RV 85 Sortland bru med gang og sykkelvei gjennomføres snarest. Den ferdige Hålogalandsveien vil knytte regionen sammen og gjennom det gi en viktig vekstimpuls for både næringsliv og befolkning i Nord-Norges mest folkerike region.

Regionrådene mener man må fortsette å styrke hovedtransportårene i regionen og at det legges opp til gjennomføring raskere enn det har blitt gjort til nå.

Dette gjelder blant annet utbedringen av E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. Vei og bane i regionene utgjør en viktig transportkorridor for ferske sjømatprodukter til Europa. Videre vil forbedringen av korridoren legge til rette for mer effektiv og sikrere utvikling av turismen i regionene. Også fylkesveier som tilførselsveier er viktige elementer i transporten.

Vi ber derfor om at følgende prioriteres snarest (uten innbyrdes prioritering):

  • Dobbeltspor på Ofotbanen
  • Veipakke Lofoten fra Fiskebøl til Å med utbedring og innkorting.
  • E10 Hålogalandsveien med sidearmer må gjennomføres slik som opprinnelig planlagt, inkludert Flyplasskrysset og arm til Harstad og Sortland.
  • Det må foretas et fylkesveiløft gjennom økte bevilgninger fra myndighetene.
  • Det må avsettes midler til gang og sykkelveier

Ofotbanen har opplevd en betydelig trafikkvekst de siste årene og dagens trafikkavvikling vanskeliggjøres av for få og for korte krysningsspor. Banen må oppgraderes med dobbeltspor. Banen representerer en miljøvennlig rute for tidskritisk gods og passasjerer til Europa og Sør-Norge, og er svært viktig både for eksport av fisk og import av varer til regionen.

E10 fra Fiskebøl til Å ble bygd midt på 60-tallet og er overmoden for oppgradering. Kun deler av veien har gul midtlinje, strekningen har en rekke flaskehalser og flere rasutsatte områder. Lofoten har hatt en sterk vekst i reiseliv og marine næringer, som har resultert i meget høy trafikkvekst de senere år. Veien har stort potensial for både innkorting og fjerning av trafikkfarlige flaskehalser.

Sikker og effektiv transport av varer og folk langs E10 og Hålogalandsveien og over Ofotbanen vil ha avgjørende betydning for samfunnssikkerhet, befolkning og næringsliv i hele Midtre Hålogaland.