Eivind Sivertsen fra Bardufoss spør på nordnorskdebatt.no om “hvorfor Naturvernforbundet er likegyldig til Nord-Norgebanen”.

Premisset er feil. Naturvernforbundet er ikke likegyldig til denne saken. Nord-Norgebanen vil kunne gi både fordeler og ulemper for miljøet. Banen vil kunne ta over store mengder gods fra dagens lastebiltransport, med de miljøfordelene det gir. Ny jernbane vil også kunne gi et energieffektivt, trafikksikkert og konkurransedyktig transporttilbud mellom flere av byene i nord.

Samtidig er det ingen tvil om at bygging av Nord-Norgebane også vil representere et stort naturinngrep. Arealer blir bygd ned, og det oppstår nye barrierer. Det vil bli store klimagassutslipp fra produksjon av stål og betong og fra nedbygging av arealer. Banen vil kunne skape nye utfordringer for reindrifta. Og det er også et spørsmål om pengene dette vil koste kan brukes på en måte som er til større nytte for miljøet og regionen generelt.

Heldigvis er det satt i gang en grundig utredningsprosess, konseptvalgutredningen for transportløsninger i Nord-Norge. Her skal vi være med på å se på de ulike transportløsningene for framtidens Nord-Norge. Naturvernforbundet mener det er viktig å ha fakta på plass før beslutninger fattes. Vi avventer derfor konklusjonene og faktagrunnlaget i den pågående utredningen før vi tar endelig standpunkt i saken om ja eller nei til hvilken bane.

Sivertsen peker på at Naturvernforbundet mottar offentlig støtte og antyder spørrende at organisasjonens standpunkt kanskje bærer preg av dette, underforstått at myndighetene er skeptiske til Nord-Norgebanen. Her kan vi berolige Sivertsen med at vi er en landsdekkende og demokratisk medlemsorganisasjon som på ingen måte lar seg kjøpe av myndighetene. Med Naturvernforbundets sterke kritikk av det politiske flertallet gjennom lang tid – for eksempel innen oljepolitikk, oppdrett eller motorveier – så faller denne antydningen på steingrunn.